• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Risker i kommunen

Kommunen har arbetat med analys av risker inom kommunens geografiska område och planerat för att kunna hantera dessa. Det finns både en övergripande risk- och sårbarhetsanalys och ett antal fördjupade analyser till exempel elavbrott, vattenavbrott samt översvämningar.

Elavbrott

Konsekvenserna har bedömts som mycket allvarliga eftersom ett elavbrott be­döms be­röra samtliga samhällsviktiga verksamheter. Speciellt svåra bedöms kon­sek­venserna bli om det inträffar vintertid under sträng kyla, eftersom vär­meför­sörjningen upphör för stora delar av samhället. Bostäder och andra lo­kaler kyls ut och det finns risk för sönderfrysning, med mycket höga kost­na­der som följd. Många kanske inte kan bo kvar i sina bostäder. Risken för bränder ökar då det kommer att eldas mer. Risk att vattenförsörjningen kan påverkas på vissa håll. Tele- och datakommunikationerna blir svåra att upp­rätthålla och svå­righeter uppstår för matproduktion.

Avbrott i vattenförsörjningen

Konsekvenserna har bedömts som allvarliga eftersom det finns risk att skolor, arbetsplatser, kommunala korttidsboenden och dagverksamhet behöver stängas. Likaså finns risk att livsmedelsbutiker, restauranger med mera tvingas stänga. De svåraste problemen blir att det inte går att spola i toa­letter samt svårigheter med hygienen. Problem kan även uppstå med matlag­ning. Dricksvatten kan levereras i containrar där vatten kan hämtas men det saknas resurser för att det ska räcka för hygien och toaletter. Det kan bli svå­righeter att använda ordinarie lokaler om det inte går att ordna tillfäl­liga toa­letter i anslutning till arbetsplatserna. Sjukvården och äldreboenden och gruppbostäder kan få prob­lem med hygien och tvätt.

Översvämning - höga flöden

Konsekvenserna för människoliv och hälsa bedöms begränsade men däremot kan hjälpbehoven vara stora. Många kan behöva hjälp med länspumpningar, byar kan bli isolerade på grund av förstörda vägar eller broar, eventuellt kan några även behöva evakueras. De samhällsekonomiska konsekvenserna bedöms bli allvarliga. Kommunal vård och omsorg kan drabbas av allvarliga konsekvenser då personalen kan få problem att ta sig fram till arbetet eller till vårdtagare och det gäller även barnomsorg och skola. 

Storm/snöoväder

Beroende på klimatförändringarna kan olika former av extremväder bli ­mer vanligt förekommande även i vårt område. Vi har under de senaste åren sett flera exempel på detta. En kraftig storm kan komma snabbt och på kort tid rasera stora områden skog och orsaka skador på elnät och byggnader. Extremt väder och natur­olyckor i olika former får ofta stora konsekvenser och kan även innebära ris­ker för människor.

I naturen skiftar vädret normalt. Men ibland slår väder­för­hållandena över till sådana styrkor att vi talar om extremt väder eller natur­olyckor. Till naturolyckor i Sverige räknas översvämning, ras och skred, stormar, orkaner, snöoväder och häftig åska. Stora mängder snö kombinerat med kraftig blåst ställer till stora problem, nå­got som drabbar Sverige så gott som varje vinter.

Det kan bli el-/teleavbrott på grund av nedfallande träd i ledningsgator eller avbrutna ledningsstolpar, svårframkomliga vägar vilket försvårar samhälls­service och återställningsarbetet, problem för allmänna kommunikationer, skogsskador och skador på byggnader.

Uppdaterad: 2017-04-24 Sidansvarig: Margareta Fällström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Margareta Fällström, kommunledningsförvaltningen

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.