• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Text

Mer information om TRIA

Målgrupp

TRIA arbetar med unga vuxna i åldersgruppen 15-24 år som varken arbetar eller studerar. Personer som står utan sysselsättning och bedöms vara i behov av stödjande insatser kan remitteras till TRIA från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, frivården, landstinget eller kommunen. Inom kommunen kan remittering ske från till exempel ekonomihandläggare, boendestöd och kommunalt aktivitetsansvar. Det är även möjligt att som privatperson ta kontakt med TRIA för att söka stöd eller information.

Den första kontakten brukar vanligtvis innebära att ett första möte bokas tillsammans med samtliga berörda parter, till exempel remittent, TRIA-personal och deltagare. Syftet med det första mötet är att träffas, utbyta information och att parterna i samråd ska göra en bedömning om inskrivning i projektet ligger i den enskilde individens intresse. Om deltagaren väljer att skriva in sig i projektet så upprättas ett medgivandeavtal där deltagaren i fråga, och eventuellt vårdnadshavare, samtycker till myndighetsövergripande samtal och insatser. Efter inskrivning påbörjar deltagare och coach arbetet med en individuell handlingsplan.

Målsättning

Målsättningen för TRIA är att varje deltagare ska få stöd och hjälp på vägen mot studier eller arbete. Genom att kombinera insatser för lärande och personlig utveckling i en individspecifik handlingsplan så kan vi stärka deltagaren och deltagarens förutsättningar att nå en sysselsättning.

Arbetssätt

Inom TRIA arbetar vi med individen i fokus. Därför försöker vi alltid utgå ifrån den enskilde individens behov, förutsättningar och önskemål. En viktig del i det gemensamma arbetet är att etablera goda och trygga relationer, både mellan deltagare och coacher såväl som till myndigheter, skolor och andra samhälleliga aktörer. I enlighet med Europeiska Socialfondens horisontella principer så arbetar vi även kontinuerligt med jämställdhetsintegrering och icke-diskriminering ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Inom TRIA arbetar vi med 7-TJUGO, en metod för personlig utveckling som kan användas både individuellt och i grupp. Metoden bygger, i stora drag, på att man med hjälp av exempelvis diskussionsövningar, enskilda samtal och diverse aktiviteter ger deltagaren nya möjligheter att lära känna sig själv, vilket ger förbättrade förutsättningar att bygga upp emotionell kompetens. I nästa steg är syftet att deltagaren ska få möjlighet att etablera en förståelse för andra människor samt sin omvärld och därmed stärka sin sociala förmåga.

Verksamhet

TRIA finns till för individen, och därför strävar vi som arbetar med projektet efter att anpassa verksamheten till deltagarnas behov, förutsättningar och önskemål. För alla deltagare finns möjlighet att delta i gruppverksamhet (utifrån 7-TJUGO), gruppaktiviteter (till exempel bowling, mini-golf, workshops och föreläsningar) och hälsofrämjande aktiviteter (till exempel gymträning, simning och promenader). För de deltagare som, helt eller delvis, behöver arbeta enskilt finns möjlighet till coachande samtal (till exempel utifrån 7-TJUGO och MI samt studie- och yrkesvägledning), handledning och stöd (till exempel med studier, myndighetskontakt och att söka jobb), hälsofrämjande aktiviteter (se ovan) samt studiebesök, praktik och uppföljning. I samband med gruppverksamheten erbjuder vi gemensam frukost för våra deltagare.

Studiemotiverande insats

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) är drygt 10 % av landets ungdomar obehöriga till gymnasiet efter nio år i grundskolan. Av de ungdomar som börjar på gymnasiet är det hela 25 % som inte lyckas fullfölja inom fyra år. Ofullständig skolgång är en av de största bidragande faktorerna till svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden och av den anledningen jobbar våra coacher samt vår studie- och yrkesvägledare extra mycket med just studiemotiverande insatser, både enskilt och i grupp. För att kunna erbjuda välfungerande insatser till våra deltagare så samverkar vi med högstadie- och gymnasieskolor, Arbetsförmedlingen samt andra aktörer med koppling till utbildning och arbetsmarknad.

Välkommen att kontakta eller besöka oss!

Besöksadress: Stationsgatan 19

Telefon: Tommy Laurell 0612-805 76

Kramfors kommuns växel 0612-800 00.

Du kan även maila oss på: tria@kramfors.se

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Christina Brännmark

Kontakt

Projektledare TRIA
Tel: 0612 - 805 76

Besöksadress
Stationsgatan 19

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

tria@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.