• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Text

God man, förvaltare och förmyndare

En god man eller förvaltare är en person som är utsedd för att hantera ekonomiska och juridiska ärenden åt en person som av olika anledningar inte klarar det själv.

Förutsättningar för att få hjälp av en god man eller förvaltare är angivna i lag. För att ett godmanskap ska kunna anordnas krävs att den hjälpbehövande på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Godmanskap är i vissa fall inte en tillräcklig hjälp för att tillgodose någons hjälpbehov. En person kan istället behöva en förvaltare som helt tar över ansvaret för dennes ekonomi. Förvaltarskap innebär att den hjälpbehövande helt eller delvis förlorar sin rättshandlingsförmåga. Till skillnad från godmanskap som är en frivillig hjälpåtgärd är förvaltarskap en tvångsåtgärd som kan anordnas mot någons vilja. De i lagen angivna förutsättningarna för anordnande av förvaltarskap är i grunden desamma som för godmanskap. Utöver detta ska den hjälpbehövande även vara ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom.

Det finns även andra situationer där någon kan behöva god man för att bevaka dennes intressen och rättigheter. Det ankommer exempelvis på överförmyndarnämnden att förordna god man till underåriga om barn och förälder är delägare i samma dödsbo. Överförmyndarnämnden kan även förordna en god man för att bevaka bortavarandes rätt i dödsbo.

Överförmyndarnämnden ansvarar för frågor om god man/förvaltare och till sin hjälp har de tre handläggare inom kommunledningsförvaltningen som handlägger nämndens frågor.

Nya lagar från 1 juli 2017

Den 1 juli 2017 trädde lagen om Framtidsfullmakter och Föräldrabalken 17 kap i kraft.

17 kap föräldrabalkenPDF handlar om behörighet för anhöriga vid bankaffärer. Lagen innebär att anhöriga får utföra vanliga åtgärder som har anknytning till den dagliga livsföringen, t ex betala hyra och andra räkning, lämna inkomstdeklaration och ansöka om sociala tjänster såsom olika bidrag.

FramtidsfullmaktenPDF innebär att privatpersoner kan upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykiskt störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Fullmakten utställts alltså för framtida behov.

Förmyndarskap till barn under 18 år

Personer under 18 år ska ha en förmyndare som ska bevaka deras rättigheter och bestämma hur deras tillgångar ska användas. I normalfallet är det föräldrar eller vårdnadshavare som är förmyndare, men i särskilda fall kan en annan förmyndare utses. Det kan till exempelvis ske om föräldrarna missköter sitt barns ekonomi eller om föräldrarna avlider innan barnet har blivit myndigt.

Alla föräldrar som har barn under 18 år står under överförmyndarnämndens tillsyn om de är förmyndare. Om barnet ska genomföra vissa rättshandlingar krävs att överförmyndarnämndens samtycke inhämtas. Detta gäller exempelvis om den underåriga ska driva rörelse, köpa fastighet och låna ut pengar.

Överförmyndarnämndens roll

I varje kommun ska det finnas en överförmyndarnämnd eller en överförmyndare. Kramfors kommun har en överförmyndarnämnd. Nämndens huvudsakliga uppgift är att utföra tillsyn över förmyndeskap, godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarnämnden i Kramfors kommun är en kommunal myndighet. Nämnden kan ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och gör årliga inspektioner över nämndens verksamhet.

Läs mer

Mer information om att vara god man eller att ha en god man kan du läsa på våra undersidor.

Har du frågor?

Ta då gärna kontakt med någon av våra handläggare. Telefontider, telefonnummer och e-post hittar du under kontaktuppgifter till höger på sidan.

Du kan också ta kontakt med vår kundtjänst, telefon 0612-800 00.

Uppdaterad: 2018-01-19 Sidansvarig: Victoria Häggkvist

Kontakt

Överförmyndarnämndens kontor

Telefontid
Måndag-torsdag
09.30-11.30
Övriga tider genom
Kom in kundtjänst
0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2
Vi tar bara emot bokade besök.
Ring eller skicka e-post för att boka ett möte.

Postadress
Kramfors kommun,
Överförmyndarnämnden
872 80 Kramfors

Kontaktperson
Ann-Christin Andersson
0612-801 02
Victoria Häggkvist
0612-801 03
Åsa Sjöberg
0612-801 05

E-post
ofnregistrator@kramfors.se


Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.