Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning för elever i gymnasieskolan

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i gymnasieskolan och är således betygsgrundande. Målet är att eleverna på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks.

Vem kan få modersmålsundervisning?

Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma kan få modersmålsundervisning i skolan. Modersmålsundervisning är inte en nybörjarundervisning. Modersmålet ska vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och eleven ska även ha grundläggande kunskaper i språket.
 
För minoritetsspråk gäller däremot att undervisning kan ges till elever som inte talar språket hemma varje dag. Även adoptivbarn har rätt till undervisning på sitt modersmål även om språket inte talas i hemmet. Alla elever ska ha grundläggande kunskaper för att ha rätt till undervisning i ämnet modersmål.
 
Det är rektor som avgör om eleven har grundläggande kunskaper och därmed rimliga förutsättningar att nå målen i kursplanen för ämnet modersmål.
 
En elev har endast rätt till undervisning i ett modersmål. Undantag är romska elever som kan få undervisning i två språk om det finns särskilda skäl till det.
 
Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning om det finns minst fem elever som önskar undervisningen, för nationella minoritetsspråk minst en elev och om det finns en lämplig lärare. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddish, meänkieli, romani chib och samiska.

 
Studiehandledning på modersmålet

Studiehandledning på modersmålet regleras i Skollagen (2010:800)  5 kap. 4 § skolförordningen:

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.
En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst
till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl.
 
Motsvarande bestämmelse finns i 9 kap. 9 § gymnasieförordningen.
 
Tack vare ett samarbete med Uppsala språkskola har vi på Ådalsskolan nu möjlighet att erbjuda modersmål och studiehandledning på modersmålet i följande språk: Albanska, Amhariska, Arabiska, Dari, Oromo, Persiska, Somaliska, Spanska, Thai, Tigrinja och Vietnamesiska

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Krister Åkerlund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.