18 februari 2021

Ungdomar ges möjlighet till sysselsättning på sommaren

Att ungdomar har en sysselsättning på sommaren med möjlighet att tjäna egna pengar är viktigt. Bildningsnämnden antog därför igår en ny riktlinje för feriepraktik, sommarjobb och andra korta jobbinsatser för unga.

– De riktlinjer vi haft fram till nu var ganska gamla och behövde uppdateras. Nu har vi skapat ett dokument som passar dagens verklighet; allt för att förbättra ungdomars chanser att prova på arbetslivet, berättar nämndsordförande Thomas Näsholm (S).

Många ungdomar har svårt att skaffa sommarjobb på egen hand, något som märks av ännu tydligare under coronapandemin. Det är därför av största vikt att Kramfors kommun tar ett övergripande ansvar för feriepraktik för grundskoleelever och sommarjobb för gymnasieungdomar. Även andra korta jobbinsatser samt lovskola på sommaren planeras.

– Kramfors har en stor öppen arbetslöshet bland ungdomar. Med 18,4 procent i ålderskategorin 18-24 år ligger vi högst i Västernorrland, säger Thomas Näsholm.

– För att kunna få till en förändring behöver vi hantera frågan på olika sätt. Vi tror på att underlätta för ungdomar att tidigt ta sig ut i arbetslivet där de får erfarenhet och kan knyta kontakter.

Olika möjligheter för olika åldrar

Feriepraktik för årskurs 9
Vi erbjuder feriepraktik till alla ungdomar inom grundskolan och grundsärskolan som slutar årskurs 9 under tre sommarveckor alternativt 75 arbetstimmar. Feriepraktiken kan ersättas av lovskola för de som är berättigade till att delta i denna.

Sommarjobb för gymnasieelever
Vi erbjuder sommarjobb till ungdomar som avslutat årskurs 1 eller 2 på gymnasiet. Budgeten begränsar antalet platser och för sommaren 2021 beräknas 50 ungdomar få erbjudandet. Omfattningen är tre veckor alternativt 75 arbetstimmar.

Sommarverksamhet för asylsökande i grund- och gymnasieskolan
Verksamheten riktar sig till asylsökande i grund- och gymnasieskolan som saknar tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. Samtliga ungdomar i målgruppen ska erbjudas meningsfull sysselsättning under tre sommarveckor. Aktivitetens mål är att ge ungdomarna arbetsmarknadskunskap samt en ökad kunskap om deras möjligheter i Sverige, kopplat till deras framtid, utbildning och arbete.

Andra korta jobbinsatser för unga
Under hösten 2020 erbjöds kommunen statsbidrag för att organisera förlängda sommarjobb, så kallade jobb för unga. Anledningen till statens satsning var dels den pågående pandemins utslagningseffekt för unga från arbetsmarknaden, dels det generella läget med en ökande ungdomsarbetslöshet.

Satsningen innebar att en ungdom kunde vara anställd i högst fyra månader inom ramen för sommarjobb och jobb för unga.

Inför vårterminen 2021 avsätter nu kommunen 400 000 kronor ur projektet Framtid Kramfors för en liknande satsning.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se