Attefallskomplementbyggnad

Att bygga ett attefallshus till ett en- eller tvåbostadshus är en anmälningspliktig åtgärd. En anmälan till miljö och bygg samt ett startbesked krävs innan du börjar bygga.

Vad är ett attefallshus och hur stor får den vara?

Ett attefallshus är en komplementbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus på max 25 kvadratmeter byggnadsarea. För att din byggnad ska räknas som ett attefallshus måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • Den sammanlagda byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter, men kan fördelas på flera byggnader
 • Taknockhöjden får inte vara högre än 4 meter, från mark till taknock.
 • Måste placeras i omedelbar närhet av huvudbyggnaden
 • Får endast placeras närmare 4,5 meter från tomtgräns om du har din grannes medgivande
 • Får inte placeras närmare 4,5 meter från tomtgräns som gränsar mot allmän mark, till exempel gata, skogs- eller parkmark dit allmänheten ska ha tillträde eller cykel- och gångväg
 • Att attefallaren inte kräver bygglov enligt gällande detaljplan eller områdesbestämmelser för tomten
 • Ska vara fristående
 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • Ska vara en komplementbyggnad till bostadshuset, det kan till exempel vara ett förråd, bastu eller växthus. Men kan exempelvis inte vara en kiosk eller annan verksamhet
 • Ska placeras minst 30 meter från järnväg, ska attefallshuset placeras närmare krävs infrastrukturförvaltarens medgivande
 • Får ej uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla

Om din byggnad inte uppfyller dessa kriterier anses byggnaden som en komplementbyggnad och kan då kräva bygglov.

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du gör en anmälan

 • Uppfyller byggnaden kriterierna för ett attefallshus?
 • Kräver Attefallshuset bygglov enligt detaljplan eller områdesbestämmelser?
  Se karta över din fastighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Krävs strandskyddsdispens? Läs mer om strandskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Vad är lämpligt att bygga? Byggnaden ska anpassas till omgivningen.
 • Situationsplanen kan grundas på till exempel en gammal situationsplan eller genom att beställa ett enkelt underlag till situationsplan. Läs mer och beställ enkelt underlag till situationsplan.
 • Vad är lämplig placering av min byggnad på tomten?
 • Hur ska jag ta omhand dagvatten på tomten?
 • Vilken sockelhöjd är lämplig utifrån omgivning och gata/trottoar?
 • Hur ska jag utforma och placera byggnaden för att begränsa risken för brandspridning mellan byggnader? Läs mer om brandskydd i avsnitt 5 i Boverkets byggregler på Boverkets hemsida.
 • Finns underjordiska ledningar i form av vatten, avlopp, el, bredband, fjärrvärme, tv eller liknande?
 • Hur nära tomtgräns kan du placera byggnaden? Tänk på att du måste kunna underhålla samt att eventuell markisolering eller dränering inte får läggas på grannens tomt.
 • Har fastigheten eller området har något kulturvärde? Länk till kultursidan
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs.

Ritningar och handlingar som alltid krävs

 • Situationsplan
 • Fasadritningar
 • Planritningar
 • Sektionsritningar
 • konstruktionsritningar

Ritningar och handlingar ska vara i PDF-format.

Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Handläggningstiden börjar när anmälan är komplett

Vi granskar din anmälan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om anmälan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för ett föreläggande om komplettering.

När din anmälan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggningstiden påbörjas. Vi har nu 4 veckor på oss att fatta ett beslut om startbesked. Om vi behöver utreda anmälan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 4 veckor.

Uppdaterad: 2020-08-03 Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612- 800 00

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.