• |
 • Lättläst
 • | Anpassa
 • | Karta
 • | Other languages

Attefallshus

Från och med den 2 juli 2014 gäller vissa förändringar i plan- och bygglagen vilket innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. Men i de flesta fall krävs en anmälan till kommunen och startbesked innan byggstart.

 • Anmälan till kommunen och beslut om startbesked krävs för komplementbyggnad på 25 kvadratmeter, det så kallade Attefallshuset, tillbyggnad på befintligt hus med 15 kvadratmeter samt att inreda ytterligare en bostad.
 • Anmälan krävs oftast också för att bygga två takkupor på ditt enbostadshus.
 • Bygglov krävs dock alltid om ditt hus är en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Komplementbostadshus på 25 kvadratmeter -  Attefallshuset (en- och tvåbostadshus)

Uppförande av en komplementbyggnad på 25 kvm byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd 

 • Ytan kan fördelas på flera byggnader
  i omedelbar närhet av huvudbyggnaden (samma formulering som för ”friggebodar”).
 • Får inte stå närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande.
 • Får byggas för permanent boende och kallas då komplementbostadshus.
 • Ska anmälas till kommunen.

Tillbyggnad på 15 kvadratmeter (en- och tvåbostadshus)

Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea

 • Får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd.
 • Ska anmälas till kommunen.
 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Inredning av ytterligare en bostad 

 • Ska anmälas till kommunen. Högst två takkupor (en- och tvåbostadshus)

Tillbyggnad med högst två takkupor

 • Gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till.
 • Får omfatta högst halva takfallet.
 • Anmälan bör lämnas in till kommunen.

Bygglov krävs vid kulturhistorisk värdefull bebyggelse (en- och tvåbostadshus)

 • Om kommunen i en detaljplan för värdefull miljö föreskriver utökad bygglovs-plikt för bygglovsbefriade åtgärder.
 • För åtgärd avseende byggnad eller byggnadsområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering).
 • För anmälningspliktig åtgärd enligt ovan, dock ej komplementbyggnad, om området ligger inom riksintresse för totalförsvaret och är en flygplats, övnings-fält eller skjutfält.

Du som har en- eller tvåbostadshus behöver inte bygglov eller anmälan för att:

 • Anordna en skyddad uteplats med mur eller plank som är max 3,6 m från bostadshuset och högst 1,8 m höjd. Får inte vara närmare granngränsen än 4,5 m
 • Anordna ett skärmtak på max 15 kvm. Får inte vara närmare granngränsen än 4,5 m
  bygga en friggebod på max 15 kvm. Höjden från marken till taknock får inte överstiga 3,0 m. Får inte placera närmare granngränsen än 4,5 m.

OBS:
Om det är placerad närmare granngränsen än 4,5m då behövs det grannens medgivande, annars behövs det bygglov.

Ärendehantering

 • För anmälningspliktiga åtgärder ska en anmälan lämnas in till Miljö och bygg, tillsammans med de ritningar som krävs för att bedöma ärendet, samt kontrollplan.
 • För att få påbörja byggnationen krävs ett startbesked. För att få ta det byggda i bruk krävs ett slutbesked, vilket utfärdas efter att ifylld kontrollplan skickats in.
 • Debitering sker enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige i Kramfors kommun.

Observera att en obligatorisk byggsanktionsavgift ska tas ut vid byggstart utan startbesked, eller ibruktagande utan slutbesked.

Mer information hittar du i Boverkets broschyr ”Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov?". Länk till broschyren finns till höger på sidan.

Uppdaterad: 2020-03-23 Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612- 800 00

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se


Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.