Strandskydd

Sedan 1950-talet är stränderna längs hav, sjöar och vattendrag skyddade mot bebyggelse för att främja friluftsliv. Sedan 1994 även för att bevara goda livsvillkor för djur och växter i och vid våra vatten.

Strandskyddet gäller både bebyggda och obebyggda tomter och generellt 100 meter från strandlinjen in över land och 100 meter ut i vattnet från strandlinjen.

Inom vissa områden är strandskyddet utökat till 200 meter.

Se karta över utvidgad strandskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inom det strandskyddade området är det förbjudet att:

 • Bygga nya byggnader
 • Ändra befintliga byggnader till ett annat användningssätt
 • Gräva eller på annat sätt förbereda för byggnationer
 • Upprätta anläggningar eller anordningar som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten, exempelvis bryggor, parkeringar eller på annat sätt privatisera
 • Upprätta anläggningar eller anordningar som väsentligt försämrar livsvillkoren för växter och djur, exempelvis bryggor, småbåtshamn, parkering eller andra åtgärder
 • Skada växt- och djurliv, som exempelvis fälla träd, gräva eller gödsla.

Strandskyddsdispens

För att få utföra något av förbuden ovan krävs en dispens från strandskyddet innan de utförs.

En strandskyddsdipsens kan ges om man uppfyller något av de särskilda skäl som finns

Det kan till exempel röra sig om att det område man vill bygga inom redan är ianspråktaget eller att någon vill bygga en byggnad som måste ligga vid vattnet. Vid alla dispenser måste man ändå lämna en fri passage närmast vattnet. När man fattar beslut om man ska ge dispens från strandskyddet eller inte tar man alltid hänsyn till om förändringarna påverkar friluftsliv, djur och växter negativt på olika sätt.

I miljöbalkens 7 kapitel 18 c § står det att det bara finns sex godtagbara skäl för att ge dispens, dessa beskrivs nedan:

 • Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
 • Området är väl avskilt från området närmast strandlinjen genom en väg, järnväg, bebyggelse eller annan exploatering.
 • Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet, till exempel en hamn eller en brygga, och behovet kan inte tillgodoses utanför området.
 • Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte göras utanför området.
 • Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse, som inte kan tillgodoses utanför området.
 • Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Hemfridszon, fastighet och tomtplats

Det spelar stor roll om det du planerar ligger inom eller utanför din hemfridszon. Hemfridszonen är det område kring byggnader eller anordningar där man som besökande allmänhet upplever att privat zon råder.

Fastighet är hela marken och vattnet du äger, ofta större än din hemfridszon. Fastigheten visas i fastighetsregistret. I samband med en strandskyddsprövning kan fastighetens hemfridszon formellt fastställas i en tomtplats.

En tomtplats är det område där fastighetsägaren har laglig rätt att hävda hemfridszon. En tomtplats kan vara en del av en fastighet. Då är allemansrätten utsläckt inom tomtplatsen, men inte på resten av fastigheten.

Ibland är fastigheterna små och omfattar bara ett mindre område runt om en byggnad, till exempel ett fritidshus. Då är ofta fastigheten lika stor som tomtplatsen.

Exempel: inom en hemfridszon eller bestämd tomtplats kan dispens ges för ytterligare byggnader.

Vissa lättnader för småhustomter

Ska du göra en mindre tillbyggnad eller bygga en ny komplementbyggnad inom en etablerad tomtplats behöver du inte alltid söka strandskyddsdispens, enligt Länsstyrelsen i Västernorrlands beslut. Detta beslut gäller från 25 september 2009.

Länsstyrelsen förordnade 2009 om ett undantag från strandskyddsbestämmelserna. Det innebär att förbuden i 7 kap 15 § miljöbalken inte omfattar kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som utförs inom 15 meter från huvudbyggnad men inte närmre strandlinjen än 25 meter från vattnet och åtgärden görs inom en beslutad tomtplats.

se beslutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De här två kriterier ska vara uppfyllda:

 1. Tillbyggnaden eller komplementbyggnaden ska placeras inom 15m från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25m
 2. Placering ska även ske inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens

Ibland saknas det ett dispensbeslut som anger en tomtplats och då räcker det med att förutsättningarna under punkt 1 är uppfyllda.

Fri Passage

När ett nytt område ska användas för byggnader eller anläggningar inom strandskyddsområdet ska det alltid lämnas en fri passage för allmänheten som är minst några tiotals meter bred. Passagen ska vara så bred så att allmänheten ska kunna gå utmed stranden på ett otvunget sätt.

Kommunen ska göra tomtplatsbestämningar så att den fria passagen är säkrad.

Mer information om strandskydd 

Det finns hos Naturvårdsverket, se länk i länksamlingen på denna sida.

Inom 25 meter från strand behövs nästan alltid strandskyddsdispens, oavsett typ av åtgärd! Det gäller till exempel för brygga, friggebod, tillbyggnad med mera. Läs mera i faktabladet om strandskydd.

En policy finns för hantering av strandskyddet när det gäller sjöbodar och båthus. Läs mera i  "Sjöbodspolicy 2010". Pdf, 69.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Gäller dispensen inom Nordingrå naturreservat eller i områden med skyddad landskapsbild är det Länsstyrelsen som handlägger ansökan. Länsstyrelsen är också den myndighet som prövar beslut tagna av byggnadsnämnden.

Om du vill lära dig mer om strandskydd, kika på Strandskyddsdelegationens utbildning online via länk i länksamlingen.

När får du tidigast påbörja en åtgärd efter beviljad dispens

En beviljad dispens vinner laga kraft efter cirka en månad om inte Länsstyrelsen i Västernorrland väljer att ompröva beslutet.

En dispens från strandskyddet får inte verkställas (påbörja arbeten) innan det att dispensen har vunnit laga kraft.

Observera även att åtgärden inte får påbörjas om den är lov- eller anmälningspliktig före det att du har fått ett startbesked.

Åtgärder i vatten

Åtgärder som görs i vatten, som till exempel att anlägga en brygga, pir och att muddra kräver anmälan om vattenverksamhet som då prövar dispensen från strandskyddet. Läs mer om vattenverksahet nedan

Anmälan om vattenverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ekonomibyggnader kan vara undantagna

Det finns vissa byggnationer och åtgärder som inte omfattas av det generella förbudet, och som därför inte heller behöver en dispens från strandskyddet.

Ekonomibyggnader eller andra anläggningar och åtgärder som behövs för näringsverksamhet inom jordbruket, skogsbruket, fisket eller renskötseln omfattas av undantaget.

Kraven är då att anläggningen eller åtgärden är omedelbart avsedd och behövs för näringsverksamheten, och att den måste ligga inom strandskyddsområde.

En sådan byggnad får inte utformas så att den ens tillfälligt kan användas som bostad eller någon annan användning.

Näringen måste ge ett tillskott av betydelse för att vara undantagen från prövning av strandskydd. Hobbyverksamhet omfattas inte av undantaget, utan kräver alltså dispens från strandskyddet.

Se karta över din fastighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: Sidansvarig: Kim Schmidt

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.