05 juli 2019

Avtalet med Örnfrakt kvarstår

Det avtal som Kramfors kommun har tecknat med Örnfrakt om maskintjänster, lastbilstransporter och vinterväghållning är giltigt. Det säger Kammarrätten som genom sitt domslut den 3 juli upphäver Förvaltningsrättens tidigare beslut.

Kramfors kommun gjorde under våren 2017 en upphandling av maskin- och transporttjänster samt vinterväghållning. Två anbudsgivare, VTG Entreprenad AB och Örnfrakt Ekonomisk Förening, kvalificerade sig till utvärderingsfasen. Vid tilldelningsbeslutet den 24 maj 2017 antogs Örnfrakt som leverantör.

VTG ansökte om överprövning av själva upphandlingen hos Förvaltningsrätten i Härnösand, som avslog ansökan. Detta medförde att avtalet inte kunde skrivas förrän alldeles innan avtalet skulle börja gälla. För entreprenörens del handlade det då om att snabbt skapa en organisation för att kunna utföra bland annat snöröjning.

Avtal med Örnfrakt ingicks den 27 september 2017. Den 13 mars 2018 ansökte VTG om ogiltigförklaring av avtalet med hänvisning till Lagen om offentlig upphandling (LOU). Företaget menar att miljökraven och prisjämförelserna mellan de olika fordonstyperna samt frågan om felansvar och skadeersättning inte är korrekt hanterade.

Ärendet hamnade först hos Förvaltningsrätten, som den 24 oktober 2018 gav VTG rätt och förklarade avtalet för ogiltigt.

Kramfors kommun överklagade detta i november 2018 och i onsdags kom Kammarrättens avgörande:
”Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och avslår ansökan om överprövning av avtalens giltighet.”

Kammarrätten konstaterar att Kramfors kommun gjort justeringar i avtalet, men att det inte påverkar avtalet i stort. Om avtalet inte är ändrat i väsentliga delar finns det inte något att klaga på.

Fotnot:

Som förlorande part har man alltid möjlighet att överpröva beslutet, vilket innebär att Kammarrättens dom inte vinner laga kraft förrän tiden för överprövning är över.

Läs mer:

Örnfrakt ny samarbetspartner för Kramfors kommun

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Peter Levin
Chef tekniska avdelningen
0612-803 00
peter.levin@kramfors.se