27 juni 2018

Borgmästaravtalet för klimat och energi

Kramfors kommun deltar sedan tidigare i Sveriges Ekokommuner och initiativet Fossilfritt Sverige. Nu undertecknar vi Borgmästaravtalet som samlar tusentals lokala och regionala myndigheter som frivilligt arbetar för att minska klimatutsläppen.

– Borgmästaravtalet är ytterligare ett steg i arbetet med vår vision och viljeinriktning; att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina, säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Lokalt och globalt perspektiv

Att skriva under öppnar också dörren till en internationell gemenskap för de svenska undertecknande kommunerna. Det kan ses som lokalt klimatarbete både i en europeisk gemenskap och i ett globalt perspektiv. Deltagandet ger även ökade möjligheter att söka projektmedel från EU för klimatarbete.

Reducering av klimatutsläppen

EUs målsättning, som ligger i linje med Sveriges miljömål, innebär en reducering av klimatutsläppen med 40 procent senast år 2030. Myndigheterna som deltar, förbinder sig att anta en integrerad strategi för att begränsa utsläppen samt anpassa samhället till klimatförändringarna.

Åtagandet innebär rent konkret att

  • presentera åtgärdsplaner senast två år efter anslutningen till avtalet
  • ta fram en utsläppsinventering så att åtgärderna kan följas upp
  • ta fram en strategi som innehåller en klimatrelaterad risk- och sårbarhetsanalys
  • rapportera hur implementeringen fortlöper


– Vi ser även ett behov av att arbeta med långsiktiga, specificerade samt övergripande mål och åtgärder för kommunen och de kommunala bolagen. Samhällsbygget ska vara hållbart, det är rätt väg att gå, avslutar Jan Sahlén.

Stöd och finansiering

Projektägare är Energikontoret i Västernorrland. Energikontoret samordnar, rapporterar och ger stöd till kommunerna. Finansiering sker genom medel från Tillväxtverket, Region Västernorrland samt deltagande kommuner i Västernorrland. Kommunerna bidrar med 200 000 kronor och 380 arbetstimmar fördelat på projektets tre år, åren 2019–2021.

Ett globalt initiativ

Borgmästaravtalet lanserades år 2008 av Europeiska unionen med ambition att samla lokala myndigheter kring EUs klimat- och energipolitiska mål. Borgmästaravtalet har idag expanderat från ett europeiskt till ett globalt initiativ som finns i 53 länder. Av Sveriges 290 kommuner har 58 skrivit på.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget.

Läs mer

Borgmästaravtalets webbplats Länk till annan webbplats.

Vision 2031

Viljeinriktning 2016–2019

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlén (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04 jan.sahlen@kramfors.se

Sofia Larsson
Hållbarhetsutvecklare
0612-800 86
sofia.larsson@kramfors.se