04 december 2018

Kramfors kommun organiserar om

Vi lever i en ständig process där vi förändrar och anpassar oss till vår omvärld och de behov som finns. När det nya året 2019 träder in arbetar vi i en ny organisation – både tjänstepersoner och politiker. 

– Målet med förändringen är att skapa goda förutsättningar för styrning och ledning. Vår bedömning är att vi också skapar gynnsamma förutsättningar för samordnings- och effektiviseringsvinster, säger Peter Carlstedt, kommundirektör.

Processen startade i oktober 2016 med ett uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott att utreda organisationen. En konsekvens av förändringen är att kommunstyrelsens verksamheter minskar med omkring två tredjedelar i både bemanning och budget. Det ger i sin tur bättre förutsättningarna för kommunstyrelsen att vara en styrande och stödjande nämnd.

Kommunfullmäktige och nämnder

Den politiska organisationen från årsskiftet framgår av bilden nedan.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen får nya ansvarsområden från miljö- och byggnämnden, såsom prövning och tillsyn/kontroll, GIS, namnfrågor, belägenhetsadresser, trafiknämndsuppdraget med mera. 

Allmänkulturen, exklusive bibliotek och kulturskola, flyttas till kommunstyrelsen. Syftet är att stärka områdets betydelse som en del i samhällsutvecklingen och genom en strategisk samverkan mellan näringsliv, fritid, turism och kultur stärka arbetet med samhällsutvecklingen i vår kommun.

Integration och ansvar för bosättningsfrågor kopplade till området, blir ett ansvar för kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltning

Kommunledningsförvaltningen kommer att ledas av kommundirektören, tillika förvaltningschef, och kommer att bestå av ett kommunledningskontor och två avdelningar.

Produktionsnämnden

Produktionsnämnden får ansvarsområden från kommunstyrelsen så som VA, renhållning, fastigheter, lokaler, gata/park, kostfrågor och IT-drift.

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden, idag Barn-, kultur- och utbildningsnämnden, tillförs ansvaret för kommunala arbetsmarknadsinsatser, kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna (SUV), svenska för invandrare (SFI) och eftergymnasial utbildning.

Gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och arbetsmarknad bildar ett gemensamt verksamhetsområde.

Välfärdsnämnden

Välfärdsnämnden, idag Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden, tillförs ingen ny verksamhet. Verksamhetsområdet VIA, vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad, lämnar dock förvaltningen.

Organisation 1 januari 2019

Bilden nedan visar Kramfors kommuns organisation från och med den 1 januari 2019 i något förenklad form.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i ärendet den 4 december 2018.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Peter Carlstedt Kommundirektör
0612-801 10
peter.carlstedt@kramfors.se