04 februari 2021

Ny utformning av Kungsgatan

Under sommaren 2021 påbörjas en omfattande upprustning av Kungsgatan i centrala Kramfors. Genom en ny utformning vill vi öka trafiksäkerheten och främja gång- och cykeltrafiken. Helt enkelt locka till mer trivsam rörelse i centrum.

Kungsgatan är en av få gator i centrum som inte fått en rejäl översyn på senare tid. Gatan har dock funnits med som en punkt både i den fördjupade översiktsplanen och den framtagna gång- och cykelplanen.

Med ett framtaget utformningsförslag, beslut i kommunfullmäktige samt positivt besked om delfinansiering av Trafikverket via deras Stadsmiljöavtal står vi redo att sätta spaden i jorden till sommaren.

Åtgärderna i korthet

Smalare väg - mer stadsmässig utformning
Kungsgatan kommer att smalnas av för att ge plats åt en gång- och cykelbana. Gatan ska kantas av träd och buskar. Ett antal parkbänkar ställs också ut längs vägen. Ny belysningsarmatur ska sättas upp.

Gång- och cykelbana
Den nya gång- och cykelbanan går längs hela Kungsgatan till torget. Tanken är att den på sikt ska binda samman parkområdena vid Kyrkviken med parkområdet längs Kramforsån.

Ökad trafiksäkerhet
Hastigheten på Kungsgatan sänks till 30 km/h. För att öka trafiksäkerheten ytterligare anläggs ett antal upphöjda vägbanor där hastigheten begränsas till 7 km/h (gångfartsområde). Upphöjda vägbanor med övergångsställen är också planerade.

Konstnärlig gestaltning
I samband med ombyggnationen har Stefan Engblom och Kristoffer Sundin fått i uppdrag att skapa en konstnärlig gestaltning längs Kungsgatan. Uppdraget handlar om att med hjälp av färg och form binda samman Kungsgatan, från korsningen vid Ringvägen till torget.


Vill du veta mer?

Här finns mer information


Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Susanne Königson
Tillväxt- och näringslivschef
0612-803 20
susanne.konigson@
kramfors.se

Stefan Välijeesiö
Samhällsplanerare
0612-801 15
stefan.valijeesio@kramfors.se