13 oktober 2021
Kommun & demokrati

Förbättrad trafiksäkerhet i Kramfors stadsmiljö

Kommunstyrelsen beslutade den 12 oktober att anta förslaget om Hastighetsöversyn i Kramfors tätort. Förslaget syftar bland annat till förbättrad trafiksäkerhet samt att genomfartstrafik ska flyttas över från lokalgator till huvudvägnätet.

Hösten 2020 påbörjades arbetet med en hastighetsöversyn för Kramfors tätort. Hastighetsöversynen har genomförts med hjälp av handboken Rätt fart i staden som Trafikverket tillsammans med SKL (2009) har tagit fram för att stödja kommuner i deras arbete med hastighetsöversyner och hastighetsplaner.

Arbetet resulterade i en rapport med förslag om nya hastigheter inom Kramfors tätort. De övergripande principerna kan ses i kartbilden och bygger på att gatunätet har olika funktion och användning och utifrån detta också får olika hastighetsgränser.

Karta över Kramfors tätort med hastighetsöversyn

Principer för nya hastigheter

30 km/h
Gator i bostadsområden, gator i centrum och vid skolor och förskolor.

40 km/h
Gator längs huvudvägnät

60 km/h
Gator längs huvudvägnätet där det är långt mellan korsningspunkter och där oskyddade trafikanter inte gör anspråk på sträckan, ex där gång- och cykelvägar är helt separerade och infarter från bostäder endast förekommer på enstaka platser

Livsrummen eller gatans omgivning

Det är inte enbart vägens funktion som är avgörande för vilken hastighet som är lämplig, även platsen som omger vägen är avgörande. För att beskriva platsens omgivning har en livsrumsanalys och livsrumsindelning genomförts. Ett livsrum kan beskrivas som ett sätt att kategorisera en viss typ av miljö eller omgivning. Utifrån vägens funktion och livsrum har hastighetsgränsen optimerats för olika stadsbyggnadskvaliteter: Stadens karaktär, Trafiksäkerhet, Trygghet, Tillgänglighet, Miljö och utsläpp.

Vägkorsning centrala Kramfors

Synpunkter har tagits in

Under arbetsprocessen har möte skett med Polisen, Räddningstjänsten, Ambulansen, Kollektivtrafikmyndigheten, Trafikverket, NTF och VTG där förslaget presenterats och berörda fått möjlighet att lämna synpunkter.

I september 2021 presenterades förslaget på kommunens Facebook och hemsida där synpunkter från allmänheten efterfrågades. Sammanfattningsvis inkom 20 synpunkter som bland annat berörde hastighetsförslaget men också den fysiska gatumiljön och trafiksäkerhetsfrågor i allmänhet. Utifrån dessa synpunkter har vissa justeringar i förslaget genomförts medan andra tas med i framtida planering av vägnätet.

Ekonomi och finansiering
Kostnaden för omskyltning i enlighet med förslaget beräknas till mellan 150 000-300 000 kr beroende på omfattning. Finansiering ska ske genom enheten gata- och park som har budgeterat 300 000 kr för år 2022 och även för 2021 har viss budget för skyltning.

Genomförande

Förändrade hastigheter i det kommunala vägnätet kräver beslut i trafiknämnden. I Kramfors kommun är det kommunstyrelsen som är trafiknämnd och de har i sin tur delegerat beslutanderätten till sitt arbetsutskott när det gäller att fastställa så kallade lokala trafikföreskrifter som är det formella beslut som slår fast den nya hastigheten. Nya skyltar sätts upp på aktuella vägavsnitt i samband med att dessa beslut fattas. Förändringarna kommer således påbörjas redan under 2021 och succesivt fortsätta under 2022.

– Förutom en förbättrad trafiksäkerhet kommer en hastighetsöversyn ge bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafikanter. Vi vill skapa en stadsmiljö där människor långsiktigt ska välja hållbara färdmedel, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Här laddar du ner Rapporten hastighetsöversyn Kramfors tätort  Pdf, 1.9 MB. samt handboken Rätt fart i staden. Pdf, 2.1 MB.

Länk till tidigare publicerad nyhet om Förslag till nya hastigheter

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se

Stefan Välijeesiö
Samhällsplanerare
Tel: 0612-801 15
stefan.valijeesio@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.