• |
 • Lättläst
 • | Anpassa
 • | Karta
 • | Other languages

Viljeinriktning 2016–2019

Hållbarhet, jämställdhet och kultur

Våra tre prioriterade områden

Hållbarhet, jämställdhet och kultur är våra tre prioriterade områden för mandatperioden 2016-2019.

De prioriterade områdena behöver sättas in i ett sammanhang för att få effekt. Det gör vi genom vår målkedja från visionen till nämndernas årliga verksamhetsplaner.

Särskild viljeinriktning

Vår utmaning är att vända den nedåtgående trenden och att lägga grunden till ett modernt samhällsbygge. Vi vill i dialog med kommunens invånare förändra bilden av Kramfors och Ådalen.

Inom våra kärnverksamheter; vård, skola, omsorg och samhällsplanering, ska vi planera för och synliggöra vårt arbete i de prioriterade områdena.

Hållbarhet

Med hållbarhet menar vi "hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov".

Vi märker att vi är på väg åt rätt håll när

 • Kunskapen och engagemanget för klimatneutrala och kretsloppsanpassade lösningar är en ledstjärna för kommunen egen verksamhet och målsättning.
 • Klimatsmart energianvändning leder till energieffektivisering, satsningar på förnybara energikällor, klimatneutralt byggande och hållbara transport- och kommunikationslösningar för ett ökat kollektivt resande.
 • Kommunens unika livsmiljö med kusten, älvdalen och skogen är en resurs för att utveckla boendemiljön och en hållbar besöksnäring. En miljö fri från ämnen och metaller som skapats i och utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.
 • Sjö- och havsnära lägen tas tillvara för attraktivt boende med funktionell tillgång till service och kommunikationer.
 • Kommunikationerna ger bästa möjliga levnadsvillkor och utvecklingsmöjligheter, möjliggör arbetspendling och länkar samman kommunens alla delar.
 • Fler väljer att bosätta sig i kommunen.

Jämställdhet

Jämställdhet är när kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

Vi märker att vi är på rätt väg när

 • alla har samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
 • Alla har samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
 • Alla har samma möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor samt att ta ansvar för hemarbetet.
 • alla har samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Kultur

Kultur avser i vid bemärkelse all mänsklig aktivitet. Hos oss menar vi främst två betydelser; andlig (konstnärlig) odling och socialt överförda levnadsmönster.

Vi märker att vi är på rätt väg när

 • Den kulturella och sociala miljön upplevs som en tillgång präglad av framtidstro och optimism för boende och besökare
 • Höga Kustens och Ådalens kulturvärden bidrar till att stärka Kramfors kommuns attraktivitet.
 • De konstnärliga kvalitéerna i Kramfors ger tydliga avtryck i vårt fortsatta samhällsbygge.
 • Vi ser fler mötesplatser för konstnärer och ett stärkt kulturellt tilltal i Höga Kusten och Ådalen.
 • Vi ser fler kulturprojekt där kommunens kulturförvaltning samarbetar med folkbildningen, professionen, idealister och entreprenörer.

     

Uppdaterad: 2019-02-04 Sidansvarig: Elisabet Jonsson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Tel: 0612-800 00
Jan Sahlén (S)

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.