Frågor och svar


Nedan hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi brukar få angående upphandlingar.

Vilka lagar gäller vid upphandling?

Det finns tre lagar vid offentlig upphandling: Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), den klassiska sektorn och Lag (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), försörjningssektorn samt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).

Varför måste Kramfors kommun upphandla?

Kramfors kommun måste enligt 2 kap 19 § LOU genomföra offentliga upphandlingar och följa LOU. Genom att följa LOU och genomföra upphandlingar bidrar kommunen bland annat till att motverka korruption och främja konkurrens, detta genom att objektivt utvärdera anbuden och tilldela anbudet till den för kommunen mest lämpliga leverantören, utan påverkan av personliga relationer och/eller värderingar. Genom att genomföra upphandlingar kan kommunen även använda sin storlek och därigenom pressa priserna samt maximera kommunens skattemedel.

Vad händer om kommunen inte följer LOU?

Om kommunen inte följer LOU kan kommunen komma att ställas inför domstol och tilldömas skadestånd om lägst 10 000 kr och högst 10 000 000 kr, dock inte högre än 10 % av kontraktsvärdet.

Hur genomför kommunen sina upphandlingar?

Kommunen genomför sina upphandlingar i enlighet med LOU och använder upphandlingsverktyget e-Avrop Länk till annan webbplats.. Hos e-Avrop kan leverantörer kostnadsfritt registrera sig, ta del av aktuella upphandlingar samt lämna anbud till upphandlingar.

Vilket ansvar har en upphandlare?

Upphandlingens främsta ansvar är att se till att LOU följs vid upphandlingar. Upphandlarna ser även till att ramavtal finns för kommunens anställda att avropa från. De har däremot inget inflytande över vad som ska upphandlas, det beslutas av slutanvändande förvaltning/enhet.

Hur lämnas anbud?

Anbud lämnas via upphandlingsverktyget e-Avrop, com(nytt fönster)

Vilka upphandlingar genomför kommunen idag?

Kommunens aktuella upphandlingar finns både på kommunens hemsida under Aktuella upphandlingar samt på upphandlingsverktyget e-Avrop Länk till annan webbplats..

Var finns aktuella avtal?

Upphandlingsenheten ansvarar för kommunens övergripande aktuella avtal. För att få information om dessa, kontakta upphandlingsenheten.

Vad är upphandling till "lägsta pris"?

Vid upphandling till lägst pris utvärderas priset. Anbudet med lägst angivet pris tilldelas upphandlingen. Däremot ställs det vanligtvis ett antal "ska-krav" som måste uppfyllas om inte anbudet ska komma att förkastas. Det går med andra ord att upprätthålla en hög kvalitet med upphandling till lägst pris.

Vad är upphandling till "ekonomiskt mest fördelaktiga pris"?

Vid upphandling till "ekonomiskt mest fördelaktiga pris" tar kommunen hänsyn till olika kriterier som ligger till grund för utvärderingen, såsom pris, leverans- eller genomförandetid, miljöegenskaper, driftkostnader, kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service och tekniskt stöd. Kommunen anger i förfrågningsunderlaget vilka kriterier som ligger till grund för tilldelning av kontraktet.

Vilka principer styr den offentliga upphandlingen?

  • Principerna vid offentlig upphandling styrs av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG från den 31 mars 2004 om samordning av förfaranden vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster och är följande:
  • Icke-diskriminering på grund av nationalitet: Inom EU är det förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera ett företag på grund av deras nationalitet eller att ge något företag fördelar eller nackdelar på grund av deras geografiska läge
  • Proportionalitetsprincipen: En upphandlande myndighet får inte ställa orimliga krav vid en upphandling. Kraven ska stå i förhållande till vad rimligen kan krävas och ska inte utnyttjas för att ge för- eller nackdelar åt något företag.
  • Principen om transparens: En upphandlande myndighet ska lämna tillräckligt med information kring de krav som ställs, samt om förutsättningarna kring upphandlingsförfarandet. Detta så att företagen kan lämna konkurrensmässiga anbud. Myndigheten får inte heller väsentligen ändra specifikationerna under upphandlingsprocessen.
  • Principen om ömsesidigt erkännande: Bevis, intyg, certifiering etc. som tilldelats ett företag av en annan medlemsstats behöriga myndigheter skall godta  av andra medlemsstater om de motsvarar specifikationerna i upphandlingen.

Vad är en direktupphandling?

Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss form 2 kap 23 § LOU.

Gränsen för direktupphandling (2022) går vid ett kontraktsvärde om 700 000kr och i LUF (2022) vid ett kontraktsvärde om 1 200 000kr. Direktupphandling är avsett att användas vid mindre upphandlingar och upphandlingar "över disk" då ett normalt anbudsförfarande skulle innebära alldeles för höga administrativa kostnader i förhållande till upphandlingens storlek.

Vad kommunen betraktar som lågt värde finns närmare beskrivet i tillämpningsanvisningarna. Vid enstaka köp av vara eller tjänst till lågt värde kan detta direktupphandlas av respektive verksamhet, såvida ramavtal inte finns. Direktupphandling ska alltid ske med beaktande av lagstiftning, utnyttjande av befintlig konkurrens, samordning, miljökrav och etiska och sociala krav samt utifrån ett totalkostnadsperspektiv. Respektive verksamhet ansvarar själv för affärsmässighet, lagkrav, anbudshandläggning, diarieföring och arkivering vid direktupphandling.

Direktupphandling med hänvisning till "Synnerliga skäl":

Direktupphandling kan ske på grund av synnerliga skäl såvida ett brådskande och helt oförutsett behov, som inte kommunen själv kunnat råda över har uppstått. Beslut om synnerliga skäl föreligger fattas av upphandlingschefen. Kramfors kommun har som riktlinje att LOU alltid gäller vid offentlig upphandling samt att där ramavtal finns får det inte genomföras direktupphandling.

Vad är tröskelvärde?

EU:s direktiv om offentlig upphandling berör endast upphandlingar som överstiger tröskelvärdena. I Sverige regleras däremot alla offentliga upphandlingar av Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller av Lag (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), detta eftersom Sverige frivilligt valt att implementera lagen för alla upphandlingar. De upphandlingar som inte uppnår tröskelvärdena regleras av LOU 15 kap. där regleringen genomgående är av typen förenklat förfarande. Tröskelvärdena meddelas av EU och därför satt i Euro. Upphandlingar som överstiger tröskelvärdena ska förhandsannonseras i Tenders Electronic Daily (TED) vilken är EU-ländernas databas för upphandlingar. Värdet på en upphandling beräknas av den upphandlande myndigheten.

För mer information om tröskelvärde och tröskelvärdebelopp besök Upphandlingsmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Vad är skillnaden mellan ramavtal och avtal?

Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod."

Skillnaden mellan ett ramavtal och ett vanligt avtal är att ramavtal inte har någon fastställd volym.

Är det möjligt att upphandla lokala företag?

Det är diskriminerande att ställa krav på närodlat, lokalproducerat, och/eller korta transportavstånd vid offentlig upphandling. Detta på grund av att det inte behöver vara ett mer miljövänligt alternativ. Kommunen får däremot skriva avtal med lokala och närliggande företag så länge företagen uppfyller samtliga "ska-krav" och lämnar det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet eller anbudet med lägst pris. Kommunen kan även skapa goda förutsättningar för lokala, mindre företag genom att utforma förfrågningsunderlaget på ett sätt som tillåter flera företag att lämna anbud, till exempel genom att tillåta företag att lämna anbud på delar av sortimentet eller på ett specifikt geografiskt.

Uppdaterad: Sidansvarig: Belgin Fuchs

Kontakt

Kontakt
Upphandlare
kommun@kramfors.se

Tel. 0612-800 00

Upphandlare
Anita Åberg

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.