24 oktober 2018

Nu skapar vi framtidens lärcentrum

Vuxenutbildningen har genomfört en medborgardialog med syfte att identifiera förbättringsområden. Målet är att skapa ett modernt och attraktivt lärcentrum.

Frågeställning: Vilken uppfattning har studerande, egen personal och medborgare om vår utbildningsverksamhet på Campus Kramfors, Företagsvägen 2 och Yrkesvägen 1?

Dialogen, utförd enligt konsultationsmetoden, har genomförts med hjälp av en fysisk enkät som riktats till studerande på Yrkeshögskolan Höga kusten, Träakademien, SFI och Komvux Vård samt genom webbenkäter till medarbetare och kommunmedborgare. Dialogen har genomförts under perioden 2018-06-12 – 2018-07-13. 139 respondenter har svarat på frågorna. Inga frågeställningar har berört undervisningskvalité, lärare, schema etc. då detta mäts i andra undersökningar.

Här är några resultat i sammanfattning

82,7% av medborgarna anser att det är mycket viktigt att Kramfors kommun erbjuder kommunal vuxenutbildning och högre studier.

Inom följande sektorer anser respondenterna att utbildning bör erbjudas: Hälso- och sjukvård, Bygg, anläggning och fastighet, Hotell, restaurang, turismHotell, restaurang, turism, Pedagogiskt arbete, Teknik och tillverkning.

82% av medarbetarna anser att det är viktigt/mycket viktigt att verksamheten har ett närmare samarbete med Kramfors kommuns näringslivsenhet och med näringslivet.

De som varit i kontakt med studie- och yrkesvägledningen säger sig ha fått den hjälp de önskade.

De studerande som har varit i kontakt med den administrativa personalen anser sig ha fått ett bra bemötande.

Majoriteten av de studerande anser att såväl lokaler som datateknik fungerar, men att IT-supporten kan förbättras.

När det gäller utemiljön på Campus Kramfors har medarbetarna en negativare bild än de studerande, majoriteten av studerande säger sig inte ha någon åsikt eller vara nöjda med miljön.

De förslag som kommit in avseende vad respondenterna tycker behövs för att Lärcentrum för utbildning och utveckling på Campus Kramfors ska bli en attraktiv utbildningsarena handlar exempelvis om nya funktioner som t ex en reception, utökad tentamensservice, IT- och tekniksupport på plats, ökad extern marknadsföring och information, ökad dialog med näringsliv, organisationer, universitet och högskolor, medborgare. Fler gästparkeringar, tydligare skyltning. Fler utemöbler och sittgrupper för studerande och personal. Växtlighet, mera grönt och mindre känsla av parkeringsyta. Bostadsgaranti och trivsam studiemiljö. Studentboende typ Sandö. Fler utbildningar med hög kvalité. Satsa på utbildningar inom vård- och omsorg samt stödjande verksamheter som integration.

Utifrån resultatet av medborgardialogen kommer följande åtgärder att genomföras 2018

  • Parkering, fler gästparkeringar samt en ny handikapparkering, skyltning har uppdaterats.
  • Uppdatering av videokonferens i konferensrum, kan användas vid föreläsningar, distansstudier, studiegrupper etc.
  • Ny videokonferens ger utökad kapacitet för studerande, kan användas vid föreläsningar, distansstudier, studiegrupper, tentamen etc.

För 2019 planeras följande åtgärder

  • Fler cykelställ och parkbänkar införskaffas. Återvinningshanteringen förbättras
  • Aktiviteter som möten, branschdagar, uppdragsutbildning, utbildningsinformation och utbildningsdagar för personal förläggs i ökad utsträckning till Campus Kramfors. Syfte; ökad kännedom hos medborgare, politik och arbetsliv, om vad verksamheten har att erbjuda.
  • Statsbidragsansökan skickas in för att ytterligare utveckla lärcentrum.

Uppföljning

Medborgardialog 2.0 genomförs under 2019 för att mäta om genomförda ”Åtgärder/aktiviteter” har givit önskat resultat.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Patrik Eriksson

Frågor kring nyheten?

Göran Mellander
Verksamhetsutvecklare VIA
Tel: 070-5780561
goran.mellander@kramfors.se