05 april 2022

HLT - Hälsa, Lärande, Trygghet

Att tidigt erbjuda barn och deras familjer samordnat stöd, hjälp och trygghet, det är syftet med ett samverkansarbete som bildningsförvaltningen tagit initiativ till. I HLT-modellen ska skola, socialtjänst och hälsocentraler arbeta tillsammans.

– Idag är det främst den kommunala elevhälsan som hanterar barns och ungas mående och det är inte förrän ganska sent som socialtjänsten och sjukvården kopplas in, berättar Anki Johnson, tillförordnad chef över bildningsförvaltningen.

– Nu vill vi skapa en arbetsform där olika verksamheter samverkar i ett tidigt skede.

Inspireras av Umeå
HTL - Hälsa, Lärande, Trygghet kördes igång efter nyår. Verksamhetsutvecklaren Linda Lif Nordin, som tidigare har arbetat som högstadielärare i kommunen, har i uppgift att lägga grunden till en samverkansstruktur som bygger på hälsa, lärande och trygghet för barn 6-16 år.

– Vi inspireras av Umeås modell där man har bildat samverkande HLT-team med representanter från varje verksamhet. Det kan till exempel vara personal från för- och grundskola, elevhälsa och kuratorer, men även representanter från socialtjänsten och psykologer från primärvården, säger Linda Lif Nordin.

Godkännande av vårdnadshavare
Teamet träffas på en bestämd tid varje månad. Inför mötet aktualiserar man vilka barn och unga som ska diskuteras och i samband med detta får varje vårdnadshavare skriva på en samtyckesblankett.

Den representant som uppmärksammat barnets situation tar sedan kontakt med familjen och erbjuder stöd. Ibland erbjuds hjälp och stöd från flera verksamheter parallellt.

– Stödet ska vara tidigt, nära, hälsofrämjande och samordnat utifrån en helhetssyn på barnets behov, säger Linda Lif Nordin.

Medelålders kvinna samtalar med flicka.


God och nära vård
Att arbeta över organisationsgränserna är alltså en nyckel till framgång. Eftersom projektet är en del i Kramfors kommuns arbete för att forma en God och nära vård är samverkan mellan kommunen och Region Västernorrland är viktig.

– På en del ställen i kommunen, till exempel Höga Kusten, har skolan redan en nära kontakt med sin hälsocentral. Det är ett jättebra underlag att ha med i arbetet för att sedan kunna utöka, strukturera och formalisera arbetsformen, avslutar Linda Lif Nordin.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Anki Johnson
Tillförordnad chef för
Bildningsförvaltningen
0612-804 40
anki.johnson@kramfors.se

Linda Lif Nordin
Verksamhetsutvecklare
Bildningsförvaltningen
0612-804 16
linda.lifnordin@kramfors.se