En flicka i tioårsåldern sitter i skolbänken och läser från ett papper. Hon har brunt hår och blå tröja.
05 juni 2024

Resursskola kan komma att starta

Vid gårdagens sammanträde i Bildningsnämnden fanns etablerandet av en resursskola i Kramfors kommun åter på dagordningen. Utredningen är nu klar och beslut togs om att låta förvaltningen planera samt budgetera för sådan skolform med start 2025.

Behovet av en resursskola i Kramfors kommun har identifierats för att bättre stödja elever som har särskilda behov och utmaningar som inte fullt ut kan tillgodoses i en vanlig skola.

Även om en resursskola kanske inte direkt förbättrar de övergripande skolresultaten i kommunen, är den av avgörande betydelse för de enskilda elevernas akademiska och sociala utveckling.

– Det primära syftet är att säkerställa en inkluderande och rättvis skolgång för alla elever, säger Bildningsnämndens vice ordförande Ulrike Schwinn (S).

Samverkan och erfarenheter bakom förslaget

I det utredande arbetet som lett fram till förslaget om resursskola har förvaltningen samverkat med representanter för elevhälsa och rektorer. Man har också besökt ett antal kommuner som har resursskolor. Dessa kontakter har bidragit till en förståelse för hur eleverna bäst kan stödjas.

– Den nya resursskolan ses som en strategisk investering i barnens framtida välbefinnande och samhällets inkluderande utveckling. Genom att möta utbildningsbehoven kan kommunen förbättra förutsättningarna för alla elever att lyckas, avslutar Thomas Näsholm.

Ärendet om resursskola tas upp igen vid Bildningsnämndens oktobermöte.

FAKTA/Exempel på fördelar med en resursskola

  • Specialanpassad undervisning och individuellt stöd
  • Mindre klasser
  • Fokuserad inlärning
  • Strukturerad och trygg miljö
  • Minskad skolfrånvaro
  • Samverkan mellan pedagoger och elevhälsoteam
  • Allas rätt till utbildning tillgodoses

Läs gärna tidigare nyhet:

Ska en resursskola startas inom grundskolan? (2023-11-10)

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se