Placeholder
03 november 2023

Förslag till justerad taxa för VA och renhållning

Produktionsnämnden föreslår en höjning av VA-taxan med 3%. För en normalvilla innebär det en ökning med 318 kronor per år. Justeringen av renhållningstaxan ger en höjning för normalhushållet med 610 kronor per år. Slutligt beslut tas i kommunfullmäktige den 11 december.

– Fjolårets höjning av VA-taxan var 5%. Genom vårt fortsatta arbete med effektivisering och anpassning av verksamheten behöver vi i år endast göra en höjning med 3%, vilket visar att vi arbetar på rätt sätt, och det känns väldigt bra, säger produktionsnämndens ordförande Rainor Melander (S).

Vatten- och avlopp (VA)

Från och med 1 januari 2024 justerar Kramfors kommun VA-taxan för att säkerställa hållbarheten i den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Beslutet om den nya taxan innebär en ökning av bruks- och anläggningsavgifterna med 3 %. Syftet med denna åtgärd är att kompensera för ökade drifts- och underhållskostnader.

Kramfors ska vara en hållbar kommun

En del i hållbarhetsarbetet är att investera i energieffektiviserande åtgärder, bland annat installeras solceller på 7 vatten- och avloppsreningsverk i kommunen, samt att vi införskaffar pumpar i vår verksamhet som inte drar lika mycket energi som de nuvarande. Vi fortsätter även arbetet med att optimera kemikalieförbrukningen.
Under 2024 kommer vi minska personalkostnaderna genom att två tjänster inom "mätarverkstaden" tas bort, och på avloppsreningsverket kommer en medarbetare gå i pension utan att tjänsten återbesätts.

Modernisering av Öds reningsverk

Kommunen kommer också avsätta medel till en investeringsfond för att finansiera moderniseringen av Öds reningsverk. Detta är nödvändigt för att möta framtida krav på avloppsrening, inklusive fosforåtervinning och kväverening. Målet är att samla in 15 miljoner kronor för denna modernisering genom avsättningar till fonden.

Kommunen har noterat en tydlig trend av minskning i förbrukningsintäkterna, delvis på grund av befolkningsminskning och ökad medvetenhet om vattenanvändning. Denna minskning har resulterat i intäktsbortfall på 300 000 till 800 000 kronor de senaste åren, vilket påverkar taxan.

Övergångstaxa för avfallshämtning

Från den 1 januari 2024 införs en övergångstaxa som kommer gälla fram tills matavfallinsamling per område startar. För ett genomsnittligt hushåll (15 kg avfall som slängs i 190 liters sopkärl och töms varannan vecka) innebär dessa förändringar en årlig höjning med 610 kr/år.

Varför ökad taxa?

Några av anledningarna till att taxan måste justeras:

  • höjda priser för avfallsförbränning (18,7% ökning från oktober 2022 till april 2023)
  • ökade avfallshämtningskostnader (7% ökning från 2022 till 2023)
  • hantering av avfall (3% ökning det senaste året)

– Nu är vi snart igång med matavfallsinsamling i vår kommun. Jag hoppas att alla förstår vikten av hur viktigt det är att sortera sitt avfall, dels för miljöns bästa, men även för att vi ska få en långsiktig och hållbar ekonomi i vår avfallshantering. Ju mer vi kan lämna till återvinning desto mindre kostnader får vi för avfallsförbränning, säger produktionsnämndens ordförande Rainor Melander (S).

Övergångstaxan för 2024 justeras genom att:

  • Grundavgiften för en- och tvåfamiljshus höjs från 796 till 1 250 kronor/år.
  • Grundavgiften för fritidshus höjs från 398 till 1 000 kronor/år.
  • Grundavgiften för lägenheter och verksamheter höjs från 445 till 750 kronor/år.
  • Viktavgiften ökar från 3,5 till 3,9 kronor/kg (inklusive moms).

Ökningen av viktavgiften har som mål att uppmuntra hushållen att minska sitt avfall och sortera mer för återvinning. Dessutom visar plockanalyser att 25% av det som slängs i soptunnor är återvinningsbart material som kan sorteras ut. Genom att höja viktavgiften får hushållen incitament att göra detta.

Samtidigt kommer en återvinningscentral i Höga Kusten att öppna under 2024, vilket kommer att medföra ökade kostnader. Det här föreslagna avgiftssystemet syftar till att stödja målet ”Kramfors ska vara en hållbar kommun – ekologiskt, socialt och ekonomiskt”.


Slutligt beslut för taxan av VA och renhållning tas av kommunfullmäktige den 11 december 2023.

Bygga, bo & miljö

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?

Rainor Melander
Ordförande produktionsnämnden
rainor.melander@kramfors.se
Tel 070-662 27 65