Nellie Fors Vilminko.

25 januari 2022

Ny projekttjänst för att förebygga självmord

Psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem och i alltför många fall leder den till att drabbade inte orkar leva. Varje år tar nästan 1 500 människor sina liv.

Nu har en ny projekttjänst inrättats, som processledare och samordnare för suicidprevention i kommunen.

Det är Nellie Fors Vilminko som innehar tjänsten. Hon är beteendevetare – med inriktning på pedagogik, utbildad vid Mittuniversitetet – och har de senaste sex åren bland annat jobbat med psykopedagogisk behandling på Rättspsykiatriska Regionkliniken i Sundsvall.

– Min placering är på Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, eftersom personalen här träffar många människor i sin vardag och kan göra ett viktigt, förebyggande arbete. Men jag samverkar med Kramfors kommun, säger Nellie.

I ett första skede handlar en hel del om att kartlägga behov i alla verksamheter.

– Jag kommer bland annat att jobba med att samordna utbildningar och insatser. Vi kommer även att genomföra riktade kampanjer för att öka kunskapen och medvetenheten om psykisk ohälsa i alla åldrar.

Hennes anställning – som gäller hela 2022 – har tillkommit som en följd av ett nationellt projekt som skapats i samarbete mellan Regeringen och SKR, Sveriges kommuner och regioner. Projektägare är beredningsgrupp Social Reko, som är en samverkan mellan Region Västernorrland och länets kommuner.

Ingen nedgång

Den psykisk ohälsan i samhället har legat på en oförändrad nivå de senaste åren.

– Vi kan inte se någon signifikant utbredning men heller ingen minskning och konsekvenserna av psykisk ohälsa är många. Det vi nu befarar är att den kommer att öka när samhället successivt öppnas upp efter pandemin, säger Nellie.

Hon menar psykisk ohälsa ofta är en arbetsmiljöfråga.

– Vi måste bli bättre på att se varandra och vara vaksamma på om någon verkar må dåligt. Och då syftar jag inte bara på chefer utan att även göra det som kolleger, likväl som vi måste göra det inom familjer och i vänskapskretsar.

Våga prata om problemet

Att våga prata om psykisk ohälsa på ett öppnare sätt kan vara till stor hjälp för många.

– Det måste ske i alla miljöer och i alla åldrar.

Ett exempel på initiativ för att förebygga psykisk ohälsa bland barn är kampanjen Livsviktiga snack som drivs av den ideella organisationen Suicide Zero. Den finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden och innehåller tips, övningar och fakta som ska inspirera föräldrar att prata mer med sina barn.

– Det görs mycket som är bra men vi har mycket kvar att göra för att vi ska se förbättringar, säger Nellie Fors Vilminko som vill att det utvecklas en mer strukturell och långsiktig suicidprevention i Kramfors kommun.

Kort– och långsiktiga mål

Elisabeth Svanberg är folkhälsoutvecklare på Kramfors kommun och har samma uppfattning.

– Det kortsiktiga målet är att utbilda och informera så många och så mycket som möjligt. Men det långsiktiga målet är att hitta en fungerande struktur för att arbetet ska kunna implementeras i organisationen, att det blir en del av obligatoriska kompetenshöjande insats för medarbetare.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Olof Wigren

Frågor kring nyheten?

Elisabeth Svanberg
Folkhälsoutvecklare
Tel: 0612-801 92
elisabeth.svanberg@kramfors.se