31 januari 2022

Handlingsplan för bättre samverkan och arbetsmiljö antagen av bildningsnämnden

Efter den offentliga diskussion som förts kring skolledarnas arbetsförhållanden antog bildningsnämnden i torsdags en ny handlingsplan. Med den som grund startar arbetet för en bättre samverkan och arbetsmiljö.

– Det känns väldigt bra att vi nu kan börja jobba på allvar. Alla synpunkter som förts fram är värdefulla och i december gav jag förvaltningen i uppdrag att ta fram ett koncept för att kunna utveckla sådant som behöver förbättras, säger bildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm (S).

Förvaltningschef Ulrika Hurdén har lett arbetet med handlingsplanen. Till sin hjälp har hon haft en styrgrupp bestående av verksamhetschefer inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Fackliga representanter från Skolledarförbundet, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Vision har deltagit liksom en HR-strateg.

Workshop inledde arbetsmiljöarbetet
Den 13 januari deltog alla chefer inom bildningsförvaltningen, totalt 24 stycken, på en workshop där de fick en första inblick i arbetet med handlingsplanen och möjlighet att samtala tillsammans.

– Utvecklingsarbetet har med andra ord redan börjat. Det kommer nu att fortsätta med en grundläggande kartläggning av skolledarnas arbetsmiljö där Ådalshälsan får i uppdrag att undersöka sådant som arbetsbelastning, handlingsutrymme, stöd, återhämtning och hälsa. Kartläggningen ska ske dels genom en individuell enkät, dels genom gruppsamtal och intervjuer inom de olika skolformerna, berättar Thomas Näsholm.

Grundskolan
Eftersom grundskolan är den absolut största verksamheten inom bildningsförvaltningen och den som genomfört flest antal besparingskrav och nedskärningar har den fått en egen punkt i handlingsplanen.

– Grundskolans rektorer har utfört ett enormt arbete som medfört att de nu faktiskt har en budget i balans. Det har naturligtvis varit slitsamt, så vi vill fokusera lite extra kraft där. Handlingsplanen är dock inte klar på den punkten utan kommer att uppdateras med åtgärder efter det att arbetsmiljösamtalen är utförda.

Ekonomi och politiska beslut
Förutom arbetsmiljön anger handlingsplanen att man ska arbeta med bland annat förvaltningens ekonomiprocesser. Här är det viktigt att verksamheterna får en insikt i roller och ansvar inom den ekonomiska styrkedjan samt vilka politiska beslut som tas och den effekt de innebär för verksamheterna.

Förbättrad intern kommunikation
Bildningsförvaltningen har idag ett flertal kanaler för intern kommunikation, men saknar stringens och en plan för vilka kanaler som används till vad och när. För att förbättra samtalsklimatet och säkerställa att alla får nödvändig information ska en kommunikationsplan inklusive kanalstrategi tas fram för hela förvaltningen.

Samverkan med fackliga organisationer
Bildningsförvaltningen ser att det finns en utvecklingspotential i att fördjupa dialogen med de fackliga organisationerna. Det samverkansavtal som Kramfors kommun tecknat med alla fackförbund ska vidareutvecklas och fördjupas. Det ska även klargöras vilka fackliga ärenden som lyfts i den centrala samverkansgruppen och vad som hanteras i förvaltningens samverkansgrupp.

Likaså ska det personalpolitiska programmet som antogs under 2021 implementeras i hela kommunen.

Bildningsnämnden ska följa upp och få en återrapport av hur det går med handlingsplanen på sitt sammanträde den 6 april.


Läs mer:
Länk till bildningsnämndens protokoll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?


Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se