Placeholder
31 augusti 2023

Det handlar om oss alla
2: Jämställd förskola/skola

Under 10 veckor ger vi från Kramfors kommun en snabb introduktion till jämställdhetsutmaningar inom olika verksamhets- och samhällsområden på en generell nivå.

Delmål 3, i det övergripande nationella jämställdspolitiska målet:

Jämställd utbildning

"Kvinnor och män, pojkar och flickor ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling".

Jämställd förskola och skola

Barns och vuxnas föreställningar om kön och förväntningar på hur flickor och pojkar ska vara, påverkar trygghet, studieresultat och utbildningsval. Det är några av de utmaningar som står i vägen för en jämställd förskola och skola.

Bemötande bidrar till stereotypa, oföränderliga, könsroller

Förväntningar på hur vi ska vara för att passa in begränsar oss både som individer och kollektiv. Barn och ungdomar lär sig tidigt, både av vuxna och av varandra, hur de ska vara som flickor och pojkar, hur de ska se ut, bete sig,
vilka intressen de ska ha med mera.

Olika bemötande och sociala förväntningar påverkar flickors och pojkars förutsättningar att utveckla olika förmågor.

Jämställdhet ska genomsyra det vardagliga arbetet i förskola och skola

Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem säger att skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet.

Skolan har ansvar för att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling

Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt.

Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina intressen med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet.

Läroplanen i förskolan ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Var och en som verkar inom förskolan ska främja:

 • aktning för människolivets okränkbarhet,
 • individens frihet och integritet,
 • alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar,
 • samt solidaritet mellan människor.

Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av:

 • kön,
 • könsöverskridande identitet eller uttryck,
 • etnisk tillhörighet,
 • religion eller annan trosuppfattning,
 • funktionsnedsättning,
 • sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till,
 • eller för annan kränkande behandling.

Alla tendenser av diskriminering ska aktivt motverkas.

Kompetensförsörjning i förskola och skola – få manliga förebilder

Barn och ungdomar behöver både män och kvinnor som förebilder samt både mäns och kvinnors erfarenheter och perspektiv i den pedagogiska verksamheten. Kompetensförsörjning i förskola och skola är en utmaning, men även den ojämna könsfördelningen.

Våldsförebyggande arbete i skolan

En skolmiljö som är fri från våld och kränkningar ger trygghet och förutsättningar för studiero, lärande och goda skolresultat. För att förebygga och förhindra våld kan förskola och skola till exempel arbeta för att motverka normer som kopplar samman maskulinitet och våld.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Charlotte Karlsson

Frågor kring nyheten?

Kontaktperson
Jill Arkeflod
Samordnare
Tel: 0612-801 67
jill.arkeflod@kramfors.se