Placeholder
14 september 2023

Det handlar om oss alla
4: Maskulinitet och jämställdhet

Under 10 veckor ger vi från Kramfors kommun en snabb introduktion till jämställdhetsutmaningar inom olika verksamhets- och samhällsområden på en generell nivå.

Maskulinitet och jämställdhet

Jämställdhetsarbetet har sin grund i kvinnors kamp för att få samma rättigheter och möjligheter som män. Men pojkar och män måste också vara delaktiga, bland annat för att utmana de föreställningar om manlighet som är ett hinder för jämställdheten.

Stora vinster för alla

Förändrade mansnormer kan ge stora vinster för kvinnor, män och samhället i stort. Det bidrar till ökad trygghet, förbättrad hälsa, mer jämställda relationer, minskat våld och kan höja kvaliteten inom skola, vård och omsorg.

Och lyckas vi sudda ut skiljelinjerna mellan traditionellt manliga och kvinnliga yrken breddas rekryteringsbasen till välfärdsyrkena.

Män och psykisk hälsa

Enligt traditionella normer för maskulinitet förväntas män vara starka, självständiga, högpresterande och behärskade. Sådana föreställningar påverkar hur pojkar och män hanterar sin psykiska hälsa, men också hur vänner, familj och vårdpersonal förväntar sig att män ska bete sig.

Normer för maskulinitet kan utgöra ett hinder i det förebyggande och behandlande arbetet med psykisk ohälsa.

Färre män söker vård för psykisk ohälsa

Färre män än kvinnor söker vård för psykisk ohälsa, och män väntar längre innan de gör det. Skillnaden kan delvis förklaras av att män och pojkar inte vet vart de ska vända sig för att få hjälp, att män känner mer skam för psykisk ohälsa, att män uttrycker ohälsa på andra sätt än kvinnor och att den vård som erbjuds inte är anpassad för män.

Normer bidrar till mäns överordning …

Män generellt har mer makt och inflytande än kvinnor, äger mer och tjänar mer pengar. Kvinnor har huvudansvaret för det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

… och till mäns utsatthet

Föreställningar om att män ska vara starka och självständiga rustar för kamp och konkurrens, men skapar samtidigt hinder för att uttrycka svaghet och sårbarhet. Män söker till exempel inte vård eller hjälp i samma uträckning som kvinnor, i synnerhet inte när det gäller psykisk ohälsa.

Två tredjedelar av de som avled i suicid (självmord) 2022 var män

Under 2022 dog 1 254 personer av säkert fastställda suicid i Sverige. Av dessa var 897 män och 357 kvinnor, 10 var barn under 15 år. Skillnaden mellan könen ökar med stigande ålder.

Det högsta suicidtalet fanns bland män som var 85 år eller äldre.

(Källa: Folkhälsomyndigheten)

 

Mer läsning finns här:

Män och jämställdhet (SKR) Länk till annan webbplats.

Mäns psykiska hälsa (SKR) Länk till annan webbplats.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Charlotte Karlsson

Frågor kring nyheten?

Kontaktperson
Jill Arkeflod
Samordnare
Tel: 0612-801 67
jill.arkeflod@kramfors.se