Ett dokument som innehåller VGA-utredningen.
09 november 2023

Utredningen av VGA klar – beslut fattade av Bildningsnämnden

Det utredningsuppdrag som Bildningsnämnden gav sin förvaltning i december 2021 angående vuxenutbildningen, gymnasieskolan och arbetsmarknadsenheten (VGA) är nu klart. Igår fattades de första besluten med utgångspunkt i det.

– Det är en rejäl genomlysning som VGA:s verksamhetschef ansvarat för. Det kan verka som att det tagit lång tid, men det beror på ett antal chefsbyten. Nuvarande chef Cecilia Borgh tog sig an uppdraget när hon började för ett år sedan och har sedan gjort ett gediget arbete, berättar nämndsordförande Thomas Näsholm (S).

Syftet med utredningen, som är genomförd i samverkan med ett stort antal medarbetare på olika nivåer, är att utforma morgondagens verksamheter inom VGA. Det vill säga anpassa dem efter de förutsättningar som nu råder. Förutsättningar som till exempel handlar om ekonomi, krympande elevantal, det arbetsmarknadspolitiska läget, kompetensförsörjning, möjlighet till samarbeten, nytänk och annat.

Utredningen har presenterats för nämnden både skriftligt och muntligt, och ska därigenom ge underlag till politikerna att fatta beslut. Vid gårdagens möte godkändes rapporten och man beslutade även ett antal punkter.

– Det finns en styrka i att vi har samlat vuxenutbildningen, gymnasieskolan och arbetsmarknadsenheten under samma paraply. Det ger oss en möjlighet att samverka på ett effektivt och bra sätt, säger Thomas Näsholm.

Estetiska programmets inriktning mot teater avvecklas

Kommunen ska ta hänsyn till både elevernas önskemål och till arbetsmarknadens behov när det gäller utbudet av gymnasieprogram. Estetiska programmets inriktning mot teater har de senaste åren haft få sökande och intaget pausades därför hösten 2023. Pausen förvandlas nu till ett regelrätt stopp för nya elever. De elever som redan går utbildningen fortsätter sin gymnasietid ut.

Vård- och omsorgsprogrammet från och med hösten 2024

Vård- och omsorgsprogrammet är idag ett lärlingsprogram med få sökande. I dagsläget är tre av tolv platser besatta. Nämnden beslutade att upphöra med lärlingsupplägget och istället låta programmet bli skolförlagt med arbetsplatsförlagd praktik. Samverkan kan eventuellt ske med Campus Kramfors och de vuxenutbildningar inom vård och omsorg som sker där. (Se det utredningsuppdrag som förvaltningen fick längre ned i texten)

Avveckla elevboendet på Sandö

Kramfors kommun ska inte fortsätta tillhandahålla elevboenden för gymnasister på Räddningsgymnasiet. Det elevboende som fanns i Klockestrand är redan avvecklat och vi avser så fort det är möjligt att avveckla boendet på Sandö.

Ansöka om nationellt intag på Räddningsgymnasiet Sandö

Räddningsgymnasiet tappade sitt riksintag 2011 och har vid ett antal tillfällen resultatlöst ansökt om att återfå det nationella intaget. Detta för att öka elevunderlaget.

Nu planeras dock för en ny ansökan till Skolverket om särskild variant på Naturvetenskapsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet. Tanken är att ge Natur en inriktning mot riskbedömning/krishantering och att Barn- och fritidsprogrammet en inriktning mot riskhantering/brand med arbetsplatsförlagd praktik. Ansökan omfattar 32 platser per årskurs.

Planen för Räddningsgymnasiet ser ut så här:
1) Godkänner Skolverket ansökan körs utbildningarna igång med riksintag på Sandö.
2) Om ansökan nekas och söktrycket är stort kan verksamheten ändå fortsätta på Sandö. Detta förutsätter att antalet elever kommer upp i de kvantiteter som behövs.
3) Är antalet sökande lågt kan programmen komma att införlivas i Ådalsskolans programutbud som inriktning på befintliga program.

Nämnden gav även förvaltningen ett antal nya uppdrag

  1. Utreda möjligheterna och konsekvenserna av en samlokalisering av kommunens vårdutbildningar till Campus Kramfors. Slutrapport lämnas vid nämndens sammanträde 13 oktober 2024.

  2. Göra en samlad översyn över gymnasiets programutbud, antal elevplatser och hur yrkesprogrammen ska bedrivas – som lärlingsutbildning eller skolförlagd utbildning. Förslaget till utbildningsutbud ska avse utbildningar med start hösten 2025. Slutrapport lämnas vid nämndens sammanträde 13 oktober 2024.

  3. Undersöka hur eleverna i årskurs 7-9 ser på sin kommande gymnasieutbildning och sitt framtida yrkesval. Slutrapport vid nämndens sammanträde 4 juni 2024.

  4. Undersöka möjlighet att inrätta karriärtjänst för duktiga lärare innebärande tjänstgöring på både grundskolan och gymnasiet. Slutrapport vid nämndens sammanträde 4 juni 2024.

  5. Utreda möjligheter och konsekvenser av en samlokalisering av Lärvux (Anpassade vuxenutbildningen) och AGy (Anpassad gymnasieskola). Slutrapport vid nämndens sammanträde 4 juni 2024.

Läs mer:
Tidigare nyhet: Utredning för att forma framtidens VGA

Rapporten: Utredningsuppdrag. Verksamhetsområde Vuxenutbildning, Gymnasieskolan och Arbetsmarknadsenheten Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se