För dig som är förmyndare

Förmynderskapet

Barn under 18 år är underåriga och omyndiga. Ett omyndigt barn saknar som regel rättslig handlingsförmåga. Med rättslig handlingsförmåga menas att själv kunna företa rättshandlingar såsom att ingå avtal, sätta sig i skuld eller förvalta sin egendom. Däremot har ett barn rättskapacitet, vilket innebär att det kan förvärva rättigheter och skyldigheter, t ex äga en fastighet.

Ett omyndigt barn måste ha en ställföreträdare som kan företräda dess intressen och rätt. De flesta barn har sina föräldrar som ställföreträdare. Föräldrarna ansvarar, såsom vårdnadshavare, för barnets person. Det vill säga försörjning, omvårdnad och fostran. Som förmyndare ansvarar de för förvaltning av barnets tillgångar och angelägenheter som rör tillgångarna och företräder också barnet rättsligt.

För vissa åtgärder krävs enligt lag att föräldrar eller andra personer som är förmyndare eller särskilt förordnade förmyndare, hämtar tillstånd från överförmyndarnämnden.

Vissa åtgärder som föräldrar företar för sitt barns räkning kräver alltid överförmyndarnämndens samtycke. Det gäller främst köp och försäljning av fast egendom eller bostadsrätt, utlåning eller drivande av rörelse. Även för inteckning, upptagande av lån eller annan skuldförbindelse för den omyndiges räkning krävs överförmyndarnämndens samtycke. Får den omyndige ett arv ska arvskifte upprättas och i vissa fall ges in till överförmyndarnämnden för granskning och samtycke.

Även för en särskilt förordnad förmyndare eller vårdnadshavare (i den mån förmynderskapsuppdraget ingår i förordnandet) gäller skyldighet att hämta överförmyndarnämndens samtycke till liknande omfattning som angetts ovan.

Vid gåva av viss egendom, t ex fastighet eller liknande, från förmyndaren till barnet kan det därutöver ofta vara nödvändigt att förordna en tillfällig god man som företräder barnet vid mottagandet av gåvan. Detsamma kan gälla vid andra rättshandlingar mellan den omyndige och förmyndaren eller rättegång (t ex vid barnets talan om fastställande av faderskap). Exempel på rättshandlingar är upprättande av kontrakt mellan barnet och förmyndaren, föräldrars förvaltning av aktier till sitt barn m m.

Föräldrars förvaltning

Lagstiftningen utgår från att de flesta föräldrar förvaltar sitt barns tillgångar på ett betryggande sätt. Den grundläggande regeln är därför att föräldrars förvaltning av sitt barns tillgångar inte behöver kontrolleras så länge de understiger ett värde motsvarande åtta prisbasbelopp. I praktiken kommer tillsynen därför att koncentreras på föräldrars förvaltning där barnet har egna tillgångar till ett högre värde eller om barnet helt eller delvis äger en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt. Detsamma gäller om det som villkor i testamente eller gåvobrev anges att den egendom barnet erhåller ska stå under överförmyndarnämndens kontroll.

Ett fåtal föräldrar förvaltar inte sitt barns tillgångar på ett betryggande sätt . Överförmyndarnmnden har då både rätt och skyldighet att ingripa i föräldrarnas fria förvaltning genom beslut om skärpande föreskrifter. Ett sådant beslut innebär att barnets tillgångar spärras (FB 13 kap 19 §).

Beslut om skärpande föreskrifter såsom spärr av bankkonton kan fattas även om barnets tillgångar understiger åtta prisbasbelopp.

Kontakta överförmyndarförvaltningen för mer information.

Uppdaterad: Sidansvarig: Malin Zakrisson

Kontakt


Överförmyndarnämndens kontor

Telefontid
Måndag–torsdag
10.00–11.00
0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Vi har endast möjlighet att ta emot bokade besök. Ring eller skicka e-post för att boka ett möte.

Postadress
Kramfors kommun
Överförmyndarnämnden
872 80 Kramfors

Kontaktperson
Malin Zakrisson
Handläggare

Åsa Sjöberg
Handläggare

E-post
ofnregistrator@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.