Referensgruppen arbetar tillsammans vid ett bord.

Åtta invånare i Höga Kusten anmälde sitt intresse av att ingå i en referensgrupp.

Medborgardialoger inom
God och nära vård

Under 2022 genomförde medarbetare från Kramfors kommun och primärvården i Höga Kusten på uppdrag av kommun- och regionpolitiker fyra medborgardialoger i ett utpekat geografiskt område; Docksta, Ullånger och Nordingrå.

Dialogerna har genomförts utifrån den länsgemensamma målbilden för God och Nära vård med syftet att få ökade kunskaper och insikter om invånarnas behov i framtidens vård och omsorg.

Utifrån resultatet av medborgardialogerna har det fortsatta arbetet under hösten utgått från vad invånarna i det geografiska området uppgett varit viktiga behov. Arbetet med att identifiera behovsområden och aktiviteter har skett i samverkan mellan Kramfors kommun, RVN och de åtta invånare som anmält intresse för att delta som referensgrupp.

Tillgänglighet

För invånarna handlar tillgänglighet till stor del om att få kontakt med vården och omsorgen när de har behov men också att kunna få en läkartid. Här följer några exempel på åtgärder som planerats eller utförts:

 • Information till invånare om de olika kontaktvägarna med betoning på de digitala möjligheterna utöver telefonkontakt.
 • Praktisk utbildning och information till invånarna på utvalda geografiska platser gällande exempelvis inloggning på 1177, användning av chattfunktionen och digital e-bokning.

Delaktighet

För invånarna är det av vikt att primärvården är navet vilket inkluderar både den vård som utförs på hälsocentralerna och den kommunala hälso- och sjukvården. Det upplevs av invånarna viktigt att känna till sitt nästa steg och att kunna förstå informationen vid vård- och omsorgsmöten.
Här följer några exempel på aktiviteter som pågår:

 • Hälsocentralernas arbete med patientkontrakt syftar till att säkerställa delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan utifrån den enskildes perspektiv.
 • Språkutbildning för medarbetare, sker redan idag både inom kommunen och RVN.
 • Inom äldreomsorgen finns sedan tidigare rollen språkombud. Syftet är att stärka förmågan att kommunicera på svenska språket hos de medarbetare som har behov av det och som inte har svenska som modersmål.

Kontinuitet

När det gäller kontinuitet och tillgång till vård och omsorg viktar invånarna kommunikation och information utifrån individuella behov. Invånare som har komplexa och återkommande behov viktar kontinuiteten hos läkare högre än invånare som sällan har behov av läkarkontakt. Delar av invånarna anser att snabb återkoppling är viktigare än kontinuitet och många yngre vill gärna använda digitala lösningar. Här följer några exempel på pågående aktiviteter som identifierats eller utförts:

 • Många invånare känner inte till det utbud eller den verksamhet som bedrivs hos kommunen eller regionen och därför finns ett stort behov av att kommunicera detta.
 • Fast vård- och omsorgskontakt är implementerade.
 • Primärvården prioriterar kontinuitet av läkare till den kommunala hälso- och sjukvården där invånare med komplexa och återkommande behov till stor del återfinns.

Förebyggande och hälsofrämjande

Invånarna uppger i medborgardialogerna att det är av vikt att genomföra förebyggande och hälsofrämjande insatser för ett långt och hälsosamt liv. För att uppnå detta behövs mötesplatser för alla invånare, åtgärder för att stärka hälsan och en utveckling och samordning av föräldraskapsstöd. Här följer några exempel på aktiviteter som genomförts eller planerar att genomföras:

 • Region Västernorrland tillskapar rollen hälsosamordnare inom primärvården som ska ansvara för att samordna förebyggande åtgärder till befolkningen. Uppdraget innebär en nära samverkan med Kramfors kommun.
 • Öka och förbättra kommunikationen till invånarna om de mötesplatser som redan idag bedrivs inom kommunen. Det kan exempelvis ske genom digitala verktyg men även i dialog med exempelvis pensionärsrådet
  Erbjuda invånare aktiviteter för att främja hälsan.
 • Hos familjebehandlarna på familjecentralen är numera digitala bokningar möjliga och inom kort erbjuds även digitala samtal. En informationsfilm har skapats i syfte att sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga för invånarna.


Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Samordnare
God och nära vård Kramfors
Anna Böhlenius
Tel: 0612-803 84

Kontaktbrevlåda:
naravard@kramfors.se