Placeholder

Preventiva insatser

Hälso- och sjukvården, funktionsstöd och äldreomsorgen inom Kramfors kommun har bedrivit ett förbättringsarbete i syfte att förebygga ohälsa och främja hälsa för personer som erhåller kommunal hälso- och sjukvård.

Uppdraget som avslutades vid årsskiftet 2022/2023 genomfördes av en projektanställd samordnare för att implementera arbetssätt med riskbedömningar enligt Senior Alert och skattningar vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD).

Riskbedömning enligt Senior Alert

Riskbedömningar enligt kvalitetsregistret Senior Alert syftar till att förebygga risk för undernäring, fall, trycksår och ohälsa i munnen. Vid utgången av 2022 kan en ökning av antalet registreringar både inom ordinärt boende och inom funktionsstöd ses vilket är positivt men att arbetssättet inte ännu är implementerat på alla berörda enheter.

Skattningar vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom

Syftet med skattningar enligt kvalitetsregistret BPSD är att öka livskvalitén och förebygga symtom relaterat till demenssjukdom. Skattningar enligt BPSD genomförs inom särskilt boende för äldre, implementering inom ordinärt boende och funktionsstöd kvarstår.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Samordnare
God och nära vård Kramfors
Anna Böhlenius
Tel: 0612-803 84

Kontaktbrevlåda:
naravard@kramfors.se