Bild från föreläsningssalen. Johan Apell står längst fram och pekar med handen mot skärmen på väggen.
18 oktober 2022

Utbildning i lågaffektivt bemötande för funktionsstöd

Att arbeta i situationer där utåtagerande eller självskadande beteenden uppkommer innebär svårigheter för alla inblandade. Personen själv naturligtvis, men också stödpersonalen. För att få värdefulla verktyg går nu alla medarbetare inom Funktionsstöd en utbildning i lågaffektivt bemötande inom LSS.

– Vi vill öka den kunskap och kompetens som behövs för att bemöta de svårigheter som funktionsnedsättningar kan medföra, berättar verksamhetschef Veronica Olmenius.

– Även legitimerad personal som jobbar kommunövergripande, till exempel sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, omfattas av utbildningen.

Vad är lågaffektivt bemötande?

Lågaffektivt bemötande är ett tillvägagångssätt för att bemöta och förhindra utåtagerande beteenden samt komplicerade och hotfulla situationer. Det handlar om att ligga steget före så att konflikter kan undvikas, men även att man som personal kan behärska sig och inte dras med i den oro, ilska eller affekt som personen uppvisar.

Att skapa struktur och förutsägbarhet i människans miljö är också viktigt. Det man vill uppnå är att personen som är i affekt ska återfå självkontrollen och det gör man bland annat genom att själva visa sig lugn så att det kan smitta av sig på den andre.

Johan Appel från Kompetensutvecklingsinstitutet leder utbildningen.

Johan Appel från Kompetensutvecklingsinstitutet leder utbildningen.


Heldagsutbildning på Kramm

Totalt sett är det 218 personer som går utbildningen, som ges av Kompetensutvecklingsinstutet, KUI. Utbildaren Johan Appel har redan träffat ungefär hälften av deltagarna, resten går den här veckan.

– Stämningen och bemötandet från deltagarna har varit mycket god, jag är positivt överraskad över hur alla bidragit med god närvaro, energi och respekt och nyfikenhet inför varandras olika kunskaper och erfarenheter, säger han.

Andra utbildningen på kort tid

Satsningen på fortbildning inom lågaffektivt bemötande är den andra utbildningsinsatsen som Funktionsstöd gör på relativt kort tid. Alla medarbetare har tidigare deltagit i ett upplägg som har sin bas i Suicide Zeros ”Våga fråga”.

Även om de två utbildningarna inte exakt hör ihop hörs positiva tillrop från medarbetarna.

– Vi är jättenöjda! Det här ger oss en gemensam grund att stå på och skapar bra förutsättningar för oss att arbeta vidare med det lågaffektiva förhållningsättet med fokus på trygghet, respekt och ett gott välbefinnande för de individer som vår verksamhet är till för, säger metodhandledare Andreas Söderberg och stödpedagog Susanne Norrbin.

 


FAKTA/Funktionsstöd Kramfors kommun
Funktionsstöd verkar för att personer med funktionsvariationer ska kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv i gemenskap med andra och delta i samhället på så lika villkor som möjligt. Detta genom individuellt anpassat stöd i boende, sysselsättning och fritidsaktiviteter utefter varje persons förutsättningar.


FAKTA/LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Veronica Olmenius
Verksamhetschef
Funktionsstöd
0612-805 11
veronica.olmenius@kramfors.se