Bidrag

Här hittar du bidrag som kultur- och fritidsenheten ansvarar för.

Klicka + för att läsa varje bidragsform, fäll igen informationen genom att trycka–

Syftet med bidraget till föreningsägda samlingslokaler är att behålla byggnadens goda skick.

Vilka kan söka?

Föreningar som äger samlingslokaler kan söka bidraget och föreningen ska uppfylla villkoren som anges i riktlinjen ”Kommunala bidrag till ideella föreningar i Kramfors kommun Pdf, 182.6 kB.”.

Vad innebär bidraget?

Detta bidrag kan sökas för att stödja kostnader och driftsbidraget ersätter 25 % av bruttokostnaderna för samlingslokalen.

Finns det lägenheter eller kommersiella ytor som hyrs ut av föreningen, ska kostnader och intäkter som hör till dessa särredovisas och det utgår inget bidrag.

Ansökan om driftbidrag ska grundas på föregående års kostnader som ska redovisas i årsredovisningen. Ordförande eller kassör intygar att handlingar för bidragsansökan är granskade och godkända.

Hur söker man?

Ansökan om bidrag ska göras senast 1 november året före aktuellt bidragsår. Ansökan avser kommande kalenderår.

Ansökan ska göras via e-tjänst från kommunens webbplats Föreningsägd samlingslokal - ansökan om stöd - Kramfors kommun Länk till annan webbplats.

I Stöd till barn- och ungdomsverksamhet finns riktlinjer för samtliga bidrag

Lokalkostnadsbidrag

Till av organisation ägd eller förhyrd lokal, (gäller även vid förhyrning av kommunal lokal), som nyttjas för organisationens ungdomsverksamhet.
Fritidsenheten tillhanda senast 15/3.

Ledarutbildningsbidrag

Syftar till att öka möjligheterna för föreningarna att nyrekrytera och utbilda ledare i lokal, regional eller central ledarutbildning.
Fritidsenheten tillhanda efter avslutat kurstillfälle löpande under året.

Lokalt aktivitetsbidrag

Utgår per sammankomst.
Redovisas halvårsvis, 25/2 och 25/8.

Drift- och underhållsbidrag

Bidrag kan utgå till förening som äger idrotts- eller friluftsanläggning. Bidraget avser att täcka del av föreningens nettokostnader för drift och underhåll av egen anläggning.
Fritidsenheten tillhanda senast 1/11.

Föreningsdriven fritidsgård

Avser att stödja föreningar som driver öppen verksamhet för ungdomar i åldersgruppen 7-20 år.
Fritidsenheten tillhanda senast 1/11.
Redovisas halvårsvis, 15/1 och 15/7.

Bidrag ungdomsarrangemang

I första hand till att stödja föreningar som anordnar offentliga arrangemang utöver den ordinarie öppna ungdomsverksamheten, riktade till kommunens ungdomar i åldersgruppen 7-20 år.
Löpande ansökan under året.

I Övrigt stöd finns riktlinjer för bidraget

Övrigt stöd

Till underhåll och förbättringar av föreningsägda anläggningar, inköp av inventarier för driften samt stödja utveckling av verksamheter med inriktning mot idrott och fritid.
Fritidsenheten tillhanda senast 1/4 och 1/9.

Fiskevårdande åtgärder

Bidrag till inom kommunen verksamma fiskevårdsområdesföreningar för fiskevårdande åtgärder.

I Stöd till fiskevårdande åtgärder finns riktlinjer för samtliga bidrag, bidragen söks på samma ansökningsblankett.

Grundbidrag

För administration utgår ett grundbidrag på 600 kronor per kalenderår.
Fritidsenheten tillhanda senast 1/3.

Bidrag till inplantering av fisk

Utgår med högst 10 procent av den totala kostnaden.
Fritidsenheten tillhanda senast 1/3.

I Stöd till kulturverksamhet finns riktlinjer för samtliga bidrag

Bidrag till offentliga kulturarrangemang

Ett kulturarrangemang kan vara konstnärlig dans, dramatisk framställning (teater), föreläsning, musik, sång, konstutställning eller annat liknade arrangemang.
Kulturenheten tillhanda senast 2 veckor före arrangemanget

Bidrag till arrangerade föreningar

Birdrag till arrangemang för filmstudioverksamhet, scenkonstverksamhet och konstutställningsverksamhet.
Kulturenheten tillhanda senast 30 april.

Bidrag till hembygdsföreningar

Bidrag kan sökas av hembygdsföreningar verksamma i Kramfors kommun som är registrerade hos Kramfors kommun, anslutna till Sveriges hembygdsförbund och har verksamhet som riktar sig till allmänheten.
Kulturenheten tillhanda senast 31 maj.

Övrigt kulturstöd

Föreningar/kulturskapare kan söka övrigt kulturstöd för utveckling, materialkostnader, utställningar och övrig verksamhet som har kulturkoppling. Bidraget ska bidra till positiv kulturutveckling och att stimulera till skapande och deltagande i kulturverksamhet.
Löpande ansökan under året.

I Bidrag till studieförbund finns riktlinjer för samtliga bidrag

Bidrag utdelas till studieförbund med verksamhet i kommunen. Bidragsmodellen är indelad i ett grundbidrag och ett rörligt bidrag.

Kulturenheten tillhanda senast 1 maj.

Uppdaterad: Sidansvarig: Linnea Nilsson

Kontakt

Linnea Nilsson, samordnare
Fritidsenheten
0612-803 25
linnea.nilsson@kramfors.se

Besöksadress
Torggatan 12, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se