En- och tvåbostadshus samt fritidshus

Det har det varit viktigt för oss att få till ett system för matavfallsinsamling som är hållbart ur såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska aspekter.

Det system vi valt för en- och tvåbostadshus (gäller även fritidshus) är ett så kallat tvåfackssystem där rest- och matavfall sorteras ut och samlas in var för sig i ett tvådelat sopkärl. Vi är övertygade om att detta system är det bästa för oss nu och vid en framtida utbyggnad av insamlingssystemet.