Avgift för hämtning av matavfall

Beslut angående den nya taxan för hämtning av matavfall togs i Produktionsnämnden den 6 december 2023. Slutligt beslut togs vid Kommunfullmäktiges möte den 26 februari 2024.

Läs mer om vilka avgifter som gäller.

Den totala avgiften för sophämtning i Kramfors kommun består av grundavgift, hämtavgift och viktavgift.

Det här säger lagen om sophämtning

Enligt Miljöbalken har alla hushåll och fastighetsägare en lagstadgad skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling.

Lagen finns för att skydda oss och miljön från bland annat ohyra, spridning av sjukdomar och gift.

Det är bara kommunen och av kommunen anlitad entreprenör som har tillstånd att transportera avfall. Du får inte heller själv köra ditt hushållsavfall från ditt fritidshus till exempelvis ditt sopkärl vid den permanenta bostaden eller till en återvinningscentral. Till återvinningscentral får endast grovsopor transporteras.

Läs mer om vad som gäller vid sophämtning.