Klagomålshantering

Enligt skollagen (2010:800 4 kap, 8 §) ställs krav på att det ska finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Huvudregeln är att klagomålet i första hand ska lämnas till berörd pedagog eller ansvarig eller rektor.

Kramfors kommun ska erbjuda alla barn,elever och studerande en god lärmiljö och en utbildning av hög kvalitet. Vi eftersträvar att utveckla vår verksamhet och därför är dina synpunkter betydelsefulla.

Syftet är att:

  • öka den enskildes möjlighet till inflytande
  • snabbare kunna åtgärda fel och brister
  • stärka barns och elevers rättssäkerhet

Vem framför jag mina klagomål och synpunkter till och hur bär jag mig åt?

Vänd dig i första hand till den person, enhet eller avdelning där klagomålet hör hemma. I förskolan och skolan handlar det i första hand om att framföra synpunkter till berörd personal. Detta kan ske via direkta samtal,telefon, brev eller e-post.

Om inte det löser problemet, eller kontakten upplevs för känslig, är nästa instans att vända sig till rektor. Då är det bäst om du formulerar dig skriftligt.

Om det gäller frågor som inte rektor kan göra något åt, att man upplever att rektor inte lyssnar på åsikterna eller gör tillräckligt skickas synpunkten/klagomålet till förvaltningschef eller verksamhetschef.

Kontaktuppgifter

I din kontakt med berörd verksamhet i kommunen anger du vad klagomålet synpunkten avser och hur du önskar bli kontaktad. Det går bra att vara anonym, men då har vi ingen möjlighet att svara dig direkt.

I de fall du önskar svar behöver vi din e-postadress, telefonnummer eller adress.

Rutin för Bildningsförvaltningens synpunkt- och klagomålshantering

  • Inkommen synpunkt, förslag eller klagomål registreras/diarieförs och blir därmed en allmän handling och hanteras i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, GDPR.
  • Bedömning sker av vem som ska hantera ärendet. Detta görs av förvaltningschef eller verksamhetschef.
  • Utredning sker.
  • Återkoppling till den som lämnat synpunkten/klagomålet.

Vem kan läsa mina klagomål?

I princip vem som helst. Det är viktigt att känna till att allt som du skriver till kommunen är allmän handling som nästan alltid blir offentligt. I undantagsfall kan handlingen eller delar av den sekretessbeläggas.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Uppger du dina kontaktuppgifter så är vår ambition den att du ska få svar inom 10 arbetsdagar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Kontaktperson
Anki Johnson
Förvaltningschef
Tel: 0612-804 40
anki.johnson@kramfors.se

Kontaktperson
Cecilia Borgh
Verksamhetschef gymnasieskola och anpassad gymnasieskola
Tel: 0612-804 00
cecilia.borgh@kramfors.se

Kontaktperson
Stefan Karlstedt – Verksamhetschef grundskola
och anpassad grundskola
Tel: 0612-804 91
stefan.karlstedt@kramfors.se

Kontaktperson
Elisabet Sjödin
Verksamhetschef förskola
Tel: 0612-804 58
elisabet.sjodin@kramfors.se

Kom in, kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se