Svartbygge och olovligt byggande

Det är viktigt att du håller dig väl informerad om gällande regler inför ditt byggprojekt och att du har rätt tillstånd innan du börjar bygga.

Var noga med att ta reda på så mycket du kan innan du börjar. Vi hjälper dig gärna och svarar på frågor. Om du gör fel kan du behöva riva det du byggt och betala bygglovsavgiften i efterhand. Det gäller även om du inte varit medveten om att du gjort fel.

Överträdelse

Olovligt byggnation, eller svartbygge som det brukar kallas, är när du byggt eller anlagt något utan att söka bygglov. Det räcker inte heller med att bara söka och få bygglov, du får inte börja förrän du fått ditt startbesked. I startbeskedet säger kommunen att vi sett att byggreglerna följts och det är okej att bygga. När en byggnad är klar får den inte tas i bruk förrän du har fått slutbesked. I slutbeskedet säger kommunen att vi anser att du uppfyllt alla krav i kontrollplanen och får flytta in eller på annat sätt börja använda det du byggt.

När det är nära havet, en sjö eller bäck så räcker det inte med bygglov utan du behöver också strandskyddsdispens. Även det som inte behöver bygglov, exempelvis en brygga eller friggebod, behöver strandskyddsdispens.

En annan sorts överträdelse mot plan- och bygglagen är att du låtit bli att göra något. Exempelvis att inte klippa din häck så den skymmer sikten eller inte underhållit din byggnad så den förfallit.

Kommunen utreder

När vi får in en anmälan om att någon brutit på reglerna i plan- och bygglagen eller miljöbalken är vi skyldiga att utreda det. Vi kontrollerar då uppgifterna mot de lov och dispenser som finns och mot gällande lagstiftning. Därefter får du som fastighetsägaren möjlighet att förklara och yttra dig i ärendet. Det kan hända att kommunen avskriver ärendet, det vill säga lägger ner det, efter ha fått en förklaring.

Påföljder

Vid överträdelser mot lagar och regler blir det normalt någon form av påföljd. För många överträdelsen mot plan- och bygglagen blir det byggsanktionsavgift. Avgiften tas ut av den som gjort överträdelsen, fastighetsägaren eller den som dragit nytta av överträdelsen. I det läget har du fortfarande normalt möjlighet att undvika avgifterna genom att återställa det som är utfört. Om det utförda är återställt innan kommunstyrelsens sammanträde tas ingen avgift ut.

Gäller det inom strandskyddat område något gjorts så är kommunen är skyldig att anmäla överträdelser till åklagarmyndigheten. Åklagarmyndigheten kan gå vidare och åtala dig som är ansvarig. Åklagaren avgör om regelbrottet är tillräckligt allvarligt för att möjligen vara straffbart. I slutänden är det en domstol som avgör om åtgärden är ett brott. Kommunen kan alltid begära att du rättar till felet, oavsett om åtal väcks eller inte.

Ingripanden

Förutom byggsanktionsavgifter så behöver du ofta rätta till det som vart fel.

När kommunen vill att någon ska rätta till något skickar vi ofta ett föreläggande. Det finns olika former av förelägganden.

  • Lovföreläggande betyder att du har byggt svart men det kan gå att lämna bygglov för det och du behöver söka bygglov för det i efterhand.
  • Rättelseföreläggande betyder t ex att du har byggt svart och inte kan få bygglov för det i efterhand och därför behöver återställa det genom att riva.

Förelägganden och förbud kan förenas med vite. Det innebär att om ett föreläggande inte följs inom angiven tid blir du skyldig att betala ett vitesbelopp.

Överklaga

Om du inte är nöjd med ett beslut som angår dig har du möjlighet att överklaga beslutet. Det gäller t ex om du får avslag på en bygglovsansökan, om en granne till dig får ett bygglov som på något sätt påverkar dig, om du tycker att du fått en orimlig avgift eller fått ett föreläggande som du inte håller med om.

När du överklagar ett beslut är det viktigt att noga ange vilket beslut det gäller, till exempel med beslutsdatum och diarienummer eller paragraf i protokollet. Du behöver ange vilken del av beslutet du anser är oriktig och vilken ändring du vill ha. Du måste ange dina personuppgifter och skriva under. Normalt sett har du tre veckor på dig att överklaga ett beslut. Överklagandet skickar du sedan till kommunen som vidarebefordrar det till överprövande instans, som i bygglovsärenden vanligtvis är länsstyrelsen.

Om du vill lämna klagomål

Om du tror det byggts utan bygglov eller gjorts åtgärder i strandskyddat område utan dispens så kan du vända dig till Miljö och bygg. Är du anonym kan vi inte kontakta dig och informera om vad som händer i ärendet. Läs mer om anonyma klagomål via länken under Relaterade länkar.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel växeln: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se