Vad krävs av dig som redan har ett serveringstillstånd?

Anmälan om serveringsansvarig personal

Under hela öppettiden ska det finnas någon ur personalen som har serveringsansvaret på din verksamhet med serveringstillstånd. När du utser en eller flera serveringsansvariga måste du alltid skicka in en lista på dessa till kommunen. Det gäller också om du byter serveringsansvariga.

Den som är serveringsansvarig ska:

 • kunna överblicka hela serveringsområdet, även eventuell uteservering
 • ha tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen för att kunna sköta sin uppgift
 • befinna sig på serveringsstället under hela öppettiden
 • vara minst 20 år gammal.

Tänk på att vi på kommunen inte gör en lämplighetsprövning för att avgöra om personerna du utser är lämpliga för uppgiften. Det är du som tillståndshavare som avgör detta. Listan måste även finnas lättåtkomlig på serveringsstället så att den kan visas upp för polis eller kommunens handläggare vid eventuell tillsyn.

För att anmäla serveringsansvariga så använder du följande blankett Pdf, 200.1 kB, öppnas i nytt fönster..

Skyldighet att anmäla ändring i verksamheten

Om ni har ett serveringstillstånd för alkohol är ni skyldiga att meddela kommunen om förändringar som görs i bolaget eller på serveringsstället.

Ändringar i bolaget

Ni måste anmäla om det tillkommer nya personer med betydande inflytande i verksamheten eller om personer lämnar bolaget. Exempelvis:

 • VD
 • Ägare
 • Styrelseledamot
 • Firmatecknare
 • Aktieägare

Om nytt kapital eller nya lån tillförs verksamheten eller om aktier säljs så måste detta anmälas.

Ändringar i serveringslokalen eller av verksamhetens inriktning

Ni måste anmäla alla ändringar som görs i serveringslokalen eller av verksamhetens inriktning, exempelvis om restaurangen tidigare fokuserat på lunchservering men nu vill börja anordna nattklubbsverksamhet eller om byggnaden byggs om.

Ni måste även anmäla tillfälliga uppehåll i verksamheten, exempelvis på grund av ombyggnation eller en längre tids sjukdom. För vissa ändringar, så som ändrad serveringstid eller utökad serveringsyta krävs en ansökan och ett godkännande från kommunen.

För att anmäla ändring så använder du följande blankett. Pdf, 219.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Restaurangrapport

Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd är skyldig att varje år lämna uppgifter om verksamhetens omsättning i en så kallad ”Restaurangrapport”. Uppgifterna används av Kramfors kommun, Länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten för tillsyn, uppföljning och för statistik. Uppgifterna ligger även till grund för den årliga tillsynsavgiften för servering av alkohol.

Uppgifterna i rapporten gäller för perioden januari-december för året som gått.

Så här går det till

Folkhälsomyndigheten skickar ut förtryckta blanketter mer era uppgifter och medföljande information vid årsskiftet. Rapporten ska sedan fyllas i och skickas in eller registreras digitalt senast den 1 mars. Rapporten ska lämnas in även om du inte haft någon verksamhet under året.

Om du lämnar in din rapport för sent riskerar du en påminnelseavgift och slutligen max-taxa i avgift, så om du ändrar adress eller tappat bort din rapport – anmäl det till oss så snabbt du kan.

Registrera rapporten digitalt

Istället för att skicka in restaurangrapporten i pappersform kan du själv registrera rapporten på webben. Det är snabbt och smidigt och du får direkt en bekräftelse på mail att din rapport är registrerad. Inloggningsuppgifterna hittar du uppe i det övre högra hörnet på din restaurangrapport.

Läs även ”Anvisning restaurangrapport” som finns i länksamlingen på den här sidan.

Ansvarsfull alkoholservering

Kopplingen mellan alkohol och våld kan knappast förnekas av någon och kopplingen är större i länder där man har en berusningskultur, till exempel i Sverige. Kramfors kommun arbetar med metoden ”Ansvarsfull Alkoholservering” för att försöka minska våld kopplat till alkoholservering på krogen. Arbetet görs genom att arbeta för att minska berusningsgraden inne på serveringsställena och att hindra alkoholservering till minderåriga.

Arbetsmodellen ”Ansvarsfull Alkoholservering” utvecklades under åren 1995-2004 som en del inom det så kallade STAD-projektet och har sedan 2004 sprits till landets kommuner av Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna. Flera studier har visat att metoden minskar våld och att man genom samverkan, utbildning och tillsyn kan komma långt i det alkohol- och våldsförebyggande arbetet.

En annan del i arbetet är en årlig utbildning för personer som arbetar i miljöer där alkohol serveras. Kramfors kommun har därför som målsättning att varje år anordna en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Utbildningen ger deltagarna kunskap om olika problem som kan uppstå i krogmiljö och hur man kan hantera dessa problem med ett professionellt förhållningssätt.

Om utbildningen

Utbildningen är två dagar lång och ger kursdeltagarna kunskap om olika problem som kan uppstå när människor berusar sig i krogmiljö och hur man kan hantera dessa problem genom ett professionellt förhållningssätt. En trevligare restaurangmiljö innebär en attraktivare och trivsammare arbetsplats för anställda. Färre berusade och störande gäster skapar även en bättre miljö för de skötsamma gästerna, vilket för många visat sig vara mycket lönsamt.

Kursen riktar sig i första hand till serveringspersonal, men även krögare, ordningsvakter och entrévärdar har stor nytta av den. Enligt Kramfors kommuns riktlinjer för serveringstillstånd är kursen dessutom ett villkor för de verksamheter som har öppet längre än till 01.00 att all serveringspersonal genomgått den.

Under utbildningen går vi bland annat igenom följande moment:

 • Konflikthantering
 • Alkohollagen
 • Problemen med sexuella övergrepp i krogmiljö
 • Information om vanligt förekommande droger i krogmiljö

Utbildningen avslutas med ett skriftligt test. Om kursdeltagaren klarar utbildningen med godkänt resultat får deltagaren ett diplom som kan bifogas till personens cv.

Utbildningsdatum och anmälan

Kramfors kommun har på grund av rådande situation valt att ställa in det utbildningstillfälle som var planerat under våren 2020. När vi bestämt ett nytt datum kommer vi lägga upp informationen här.

Tillsyn av alkoholserveringen

Kramfors kommun och Polismyndigheten ansvarar för tillsynen så att verksamhetsutövarna med serveringstillstånd i kommunen följer de lagar och riktlinjer som gäller för alkoholservering. Även andra myndigheter såsom Skatteverket och räddningstjänsten kan följa med vid tillsynsbesöken. Den som beviljas stadigvarande tillstånd kommer få regelbundna tillsynsbesök. I tillsynsarbetet ingår såväl inre som yttre tillsyn.

Om vi genom tillsynsarbetet märker att tillståndshavaren inte följer alkohollagens krav kan kommunen besluta om sanktioner i form av erinran, varning eller i värsta fall, en återkallelse av serveringstillståndet.

Inre tillsyn

Den inre tillsynen innebär att vi samarbetar med olika myndigheter för att kontrollera uppgifter rörande tillståndshavaren. Polismyndigheten har redan nämnts ovan, men vi samarbetar även med Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. I våra kontroller följer vi upp om tillståndshavaren fortfarande uppfyller lagens krav vad gäller personlig och ekonomisk lämplighet samt efterlevnad av Alkohollagens övriga bestämmelser.

Yttre tillsyn

Den yttre tillsynen innebär kontroll av att restaurangernas alkoholservering sker enligt tillstånd och inte bryter mot gällande lag i övrigt, kort sagt att alkoholserveringen sker på ett ansvarsfullt sätt. Viktiga delar i den yttre tillsynen är bedömningar av ordningsläget i och utanför restaurangen, berusningsnivån hos gästerna och kontroll så att servering till underåriga inte sker. Vid den yttre tillsynen kontrollerar vi även att serveringsansvariga är på plats, att gästerna kan köpa lagad mat under hela serveringstiden, restaurangens kassarutiner och marknadsföringen av alkoholdrycker inne i restaurangen.

Efter besöket

Tillsynsbesöken dokumenteras alltid skriftligen i ett tillsynsprotokoll. I protokollet framgår vilka delar vi kontrollerat vid besöket. Om allt är bra lämnar vi över protokollet efter besöket.

Om anmärkningar görs därför att tillståndshavaren inte uppfyller alkohollagens krav, till exempel genom överservering eller servering till minderåriga, så startar kommunen en tillsynsutredning. Beroende på vilka brister som noterats så kan det leda till en erinran, en varning eller i värsta fall en återkallelse av serveringstillståndet.

Fullmakt för ombud

Vill du som tillståndshavare med serveringstillstånd av alkoholhaltiga ge ett eller flera ombud behörighet att ha kontakt med kommunens alkoholhandläggare för att exempelvis anmäla ny serveringsansvarig personal, ansöka om ändringar i serveringstillståndet eller registrera restaurangrapporten så måste kommunen få in en fullmakt för dessa ombud.

Anmälan om verksamheten avslutas

Det är viktigt att du anmäler om du vill upphöra med servering av alkohol i din verksamhet, exempelvis på grund av flytt eller för att verksamheten är såld.

När vi fått in din anmälan får du ett beslut skickat till dig. Med beslutet får du även en restaurangrapport som du ska fylla i för den period du haft tillståndet under innevarande år. Även om du inte sålt någon alkohol är det viktigt att du lämnar in rapporten.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

Kontaktperson
Oscar Wedin
Tel: 0612-803 65
oscar.wedin@kramfors.se