Välfärdsteknik och digitala stöd

Trygghet, delaktighet, självständighet och aktivitet. Det är viktiga ingredienser för oss som kommun och vi vill på olika sätt bidra till för att livet ska vara så bra som möjligt när man behöver vård och omsorg.

Ett sätt att göra det är arbeta med av digitala och tekniska hjälpmedel. Med hjälp av dessa utvecklar vi den vård och omsorg vi ger.

På den här sidan kan du läsa några exempel på sådant vi arbetar med.
Klicka + för att öppna och – för att stänga.

Du som bor i Kramfors kommun och använder dig av hemtjänst eller trygghetslarm får kostnadsfritt ett digitalt låsvred monterat på insidan av din dörr.

Det digitala låset gör att hemtjänstpersonalen inte behöver hantera nycklar när de besöker dig, och risken att nycklar hamnar i orätta händer försvinner. Du kommer dock att kunna använda dina nycklar precis som vanligt.

Om du larmar efter hjälp via trygghetslarm kan hemtjänsten eller nattpatrullen ta sig in snabbare, eftersom de inte behöver åka och hämta nycklar.

Det innebär att en stor del av personalens restid kan användas till tid för omsorg istället. På så vis får vi en effektivare verksamhet med större trygghet och säkerhet för både brukare och personal.

Har du behov av tillsyn nattetid? Är du lättväckt?
Har du svårt att somna om när du vaknat?
Sömnen är väldigt viktig för en god hälsa. Kramfors kommun ger dig nu möjlighet att välja att få tillsyn via trygghetskamera istället för ett fysiskt besök. Detta innebär att du kan få tillsyn och samtidigt ostörd nattsömn.

Hur fungerar tillsyn med trygghetskamera?
Efter ett biståndsbeslut och brukarens egna önskemål installeras en trygghetskamera i bostaden. Nattpersonalen kan då göra tillsyn på distans istället för ett fysiskt besök.

Ingen ljudavlyssning eller lagring av bilder kan ske och personalen tittar bara vid de tidpunkter som överenskommits. Det krävs rätt behörighet, användarnamn och lösenord vilket gör detta mycket säkert. Ingen obehörig har tillträde till kameran.

Mindre störd nattsömn
Tillsyn via trygghetskamera finns i flera kommuner och är en beprövad insats. En stor fördel är att brukarna får mindre störd nattsömn. Om personalen via trygghetskameran ser att något avviker från det vanliga åker nattpatrullen genast ut för ett fysiskt besök på plats i bostaden.

Några citat från de brukare som testat trygghetskamera:

”Äntligen får jag sova ostört”

”Va, det låter för bra för att vara sant”

”Vilka möjligheter det finns med teknik”

Frågor och ansökan
Tillsyn via trygghetskamera är en biståndsbedömd insats. För att ansöka kontakta din biståndshandläggare se Kontakt på denna sida.

Kostnadsfri tillsyn med trygghetskamera
Tillsyn via trygghetskamera är helt kostnadsfritt till skillnad från ett fysiskt tillsynsbesök som debiteras enligt gällande taxa.

Kramfors kommun är befolkningsmässigt en liten kommun, men relativt stor till ytan. Detta innebär att medarbetare inom äldreomsorgen har långa reseavstånd mellan omsorgstagare och kontor.

Möjlighet att dokumentera mobilt ute på fältet i anslutning till händelse eller aktivitet är något som länge efterfrågats av kommunens medarbetare. Detta är nu verklighet.

Medarbetare kan via sin arbetstelefon och säker inloggning dokumentera direkt i verksamhetssystemet, något som mottagits mycket positivt.

En av fördelarna är att medarbetaren alltid har tillgång till information om omsorgstagaren när den behövs, vilket innebär en kvalitetshöjning.

En annan positiv effekt är minskad stress i vardagen, eftersom journalanteckningar kan göras i direkt anslutning till händelsen eller aktiviteten. Ingen dubbeldokumentation via papper och penna behöver alltså göras och medarbetaren kan känna trygghet i att ärendet är avslutat när hen kommer tillbaka till hemtjänstlokalen.


Kramfors kommun och Region Västernorrland (RVN) har tillsammans utarbetat och testat ett koncept för nyttjande av videoteknik i samband med samordnad individuell vårdplanering (SIP).

Bakgrunden till projektet är en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Syftet är att patienten inte ska behöva vara kvar på sjukhuset i väntan på samordning mellan RVN och kommun. Lagen som trädde i kraft i januari 2018 har påverkat såväl arbetssätt som ansvarsfördelning.

Arbetet med att koppla ihop patientens hemmiljö med klinisk vårdmiljö genom videoteknik har visat sig möjliggöra nya samarbetsformer, som bidrar till en resurseffektiv, miljövänlig och nära vård för patienten.

Projektet har genererat goda resultat och tekniken har nyttjats i hela Kramfors kommun samt på sjukhusen i Örnsköldsvik och Sollefteå.

I projektutvärdering av RVN framgår
Avgörande vid utveckling är att arbeta tillsammans med organisationer och medarbetare som vill. Projektet hade aldrig lyckats så väl om inte Kramfors, en kommun med stark framåtanda, hade öppnat upp för att tillsammans våga tänka nytt oavsett projektets utfall.

Projektet inleddes som en pilot och har med de goda resultaten blivit ett befintligt arbetssätt. Underlaget utifrån piloten ska stötta de andra kommunerna i länet att nå samma resultat som Kramfors.

Ytterligare användningsområden
Kramfors är även pilot i vidareutveckling av videomöten som stöd för god kommunikation mellan primärvårdsläkare och sjuksköterskor i både särskilt boende och inom hemsjukvården. Dessa piloter är bland annat initierade av pandemin där videomöten varit en viktig del i och med de besöksförbud som funnits.

Ett prioriterat område är att skapa en meningsfull vardag för de äldre; en vardag som gör att de mår bra. Med syfte att öka välmåendet satsar därför Kramfors på produkter som stimulerar sensorisk och fysisk aktivering. Här är några exempel:

  • Elcyklar för äldre i olika utförande för att möta individuella behov

  • Tovertafel – interaktiva spel för kognitiv stimulering och underhållning

  • Joyvest - en produkt för att stimulera till rörelse

  • INMU relax och INMU dance - produkter för sensorisk stimulering och fysisk aktivering

  • Robotkatter

Det här är teknik som bjuder in de äldre till roliga upplevelser, som utvecklar och stimulerar, som förenar och skapar positiva känslor.

Kramfors arbetar även tillsammans med region Västernorrland och Sollefteå kommun i projektet Nära vård på landsbygd. Ett antal pilotprojekt med utgångspunkt i glesbygden ska testa nya arbetssätt där vård erbjuds nära invånaren, ofta med stöd av digital teknik.

En av piloterna handlar om att via digital teknik kunna genomföra vissa bedömningar på distans. Syftet är att undvika slutenvård och återinläggning till sjukhus inom 30 dagar för de sköraste äldre.

Läs mer

För dig som behöver stöd med läkemedelsintag finns läkemedelsautomaten. Den kan liknas vid ett digitalt medicinskåp som på ett tryggt och säkert sätt ser till att du på rätt tidpunkt får dina läkemedel.

Läkemedelsautomaten placeras i ditt hem och laddas med din apodosrulle av medarbetare från hemtjänsten. När det är dags att ta medicin uppmärksammar läkemedelsautomaten dig via ljud, ljus och tal och när du trycker på en knapp matar den ut en förklippt dospåse. Om du trots påminnelserna missar ett läkemedelstillfälle placeras dospåsen i ett låst fack och ett larm går till hemtjänsten.

Läkemedelsautomaten bidrar till att du kan fortsätta att leva ett självständigt liv med trygghet och välbefinnande.

Vem kan få en läkemedelsautomat?

För att vara aktuell för en läkemedelsautomat behöver du vara inskriven i hemsjukvården. En bedömning görs sedan om hur dina behov bäst kan tillgodoses och innan du kan få en läkemedelsautomat behöver du även ge ditt samtycke.

Vill du veta mer om hemsjukvård kan du läsa om det här.

Bild: Evondos

Mobila trygghetslarm är en insats som fungerar även utanför hemmet. Larmet har en GPS-funktion och kan aktiveras både genom att den som bär det trycker på knappen eller att hemtjänsten lokaliserar en person som är försvunnen. Larmen är till för personer som vill fortsätta att ha ett aktivt liv utanför bostaden, men som begränsas av upplevd oro, ängslan och otrygghet.

Du kan läsa mer om trygghetslarm och hur du ansöker här.


Kramfors – en av tio modellkommuner för välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Att vi satsar på välfärdsteknik inom äldreomrsorgen är ingen slump. Vi har under flera år varit övertygade om de positiva vinsterna med detta och är en av föregångarna i landet på området.

Vårt arbete har uppmärksammats av SKR (Sveriges kommuner och regioner) på så vis att vi är utvalda som en av tio modellkommuner för välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Läs mer under Relaterade länkar.

Kompetenscenter välfärdsteknik

Tillsammans med de övriga kommunerna formar vi under ledning av SKR Kompetenscenter välfärdsteknik. Syftet med Kompetenscenter är att stötta andra kommuner med kunskap och inspiration om digitala tjänster och välfärdsteknik.

Du kan läsa mer om centret och ta del av information på SKR:s webbplats, se Relaterade länkar.

Du kan också prenumerera på Kompetenscenters nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad inom välfärdsteknikområdet.

I filmen från hösten 2020 berättar välfärdsförvaltningens verksamhetsutvecklare i välfärdsteknik David Wiklund mer. En del av de saker som nämns är genomförda nu.

Följande film gjordes i vårt länsnätverk för digtalisering 2017 och visar några goda exempel på vad vi implementerat kring välfärdsteknik.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kom in kundtjänst
0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
David Wiklund
Verksamhetsutvecklare
välfärdsteknik
0612-803 60
david.wiklund@kramfors.se