God och Nära Vård - Kramfors

Sveriges regioner och kommuner står tillsammans inför en omställning av hälso- och sjukvården. Programmet för God och nära vård i Västernorrland har bildats för att stödja utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i länet.

God och nära vård är en reform från staten för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem och regionerna har tilldelats resurser för genomförandet.

I Kramfors utför vi dels utvecklingsarbeten tillsammans med Region Västernorrland, dels gör vi förändringsarbeten på egen hand som har koppling mot God och nära vård.

Här kan du läsa om de utvecklingsarbeten som görs i hela länet.
(Sidan fylls på allt eftersom projekten presenteras)

Varför?
Befolkningsutvecklingen visar på att vi lever längre och andelen med kroniska sjukdomar och komplexa tillstånd ökar​. Färre personer arbetar och betalar skatt ​samtidigt blir det svårare att rekrytera till välfärden/hälso- och sjukvården.

För vem?
Omställningen till God och nära vård genomförs med länets alla invånare i fokus och är ett nytt sätt att arbeta med hälsa. vård och omsorg. Vården behöver komma närmare patienten och brukaren. Utvecklingen av en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå.

Ytterst är det staten som gett landets kommuner och regioner uppdraget att arbeta fram ett nytt, mer hållbart hälso- och sjukvårdssystem.

Vad?
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg​:​

  • Utgår från individuella förutsättningar och behov. ​​
  • Bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv​​.
  • Bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet för alla kommunens invånare​​.
  • Grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.

Vilka?
I Västernorrland har länets alla sju kommuner och Region Västernorrland tagit i hand på att som jämbördiga parter arbeta tillsammans i Programmet för God och nära vård i Västernorrland. Programmet, som inleddes 1 juli 2021, ska stödja verksamheternas utveckling av länets hälsa, vård och omsorg.


KRAMFORS UTVECKLINGSARBETEN

Hemma hos mig ingår i samverkansprojektet God och nära vård på landsbygd, som också inrymmer Arena Barn och Unga. Projektet är sedan november 2021 en del i länsprogrammet God och nära vårds projektportfölj. 

Sjuksköterskorna Petra Lindström och Camilla Westin med något av den utrustning som ska användas.


Det finns indikatorer som visar att länsmedborgare läggs in på sjukhus för behov som hade kunnat tillgodoses inom den öppna vården. Syftet med "Hemma hos mig" är utveckla nya arbetsmetoder och digitala lösningar som gör att den enskilde i större utsträckning kan få sin hälso- och sjukvård så nära som möjligt, ibland även i hemmiljö. På så vis skapas en värdefull delaktighet i hur vården utformas.

Målet med Hemma hos mig är att hitta sätt att minska andelen undvikbar slutenvård och oplanerad återinläggning inom 1-30 dagar efter vårdtillfälle.  

Medicinska bedömningar i hemmet är något som projektet fokuserar på för att utveckla. I Kramfors kommun finns redan en väl utvecklad digital kommunikationslösning, teknik och arbetssätt för att möjliggöra en trygg och säker kommunikation mellan kommunen, Regionen Västernorrland och den enskilde. Nu förfinar vi det arbetet och bygger vidare!

Bakgrund: Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) och regionerna i norra Sverige, har under tiden 2019 – 2021, beviljats ekonomiska resurser från regeringen för att pröva nya arbetsformer i omställning till en personcentrerad och nära vård utifrån ett glesbygds- och landsbygdsperspektiv.

Projektledare: Marie Hellholm, Region Västernorrland

Projekttid: Avslutas december 2022

Projektbeställare:
Mikael Gidlöf, välfärdsförvaltningens chef, Kramfors kommun
Mats Brännström, Norra regionförbundet
Ann-Katrin Lundin, socialchef, Sollefteå kommun
Agneta Nordlander, områdetsdirektör Närsjukvårdsområde Västra

Kontaktperson:
Anna Böhlenius
Samordnare
0612-803 84
anna.bohlenius@kramfors.se

Läs mer:
Hälsoundersökningar så nära patienten som möjligt

Samverkan med regionen skapar mervärde för medborgarna

Nära vård på landsbygd - ett nytt samarbetsprojekt


En äldre kvinna samtalar med en yngre sjuksköterska som skriver i ett block.

HLT - Hälsa, Lärande, Trygghet ingår i samverkansprojektet God och nära vård på landsbygd, som också inrymmer Hemma hos mig. Projektet är sedan november 2021 en del i länsprogrammet God och nära vårds projektportfölj. 

Kvinna talar med ett barn


I arbetet med HLT står barn och ungas psykiska hälsa i fokus. Genom att hitta nya samarbetsformer kan olika kompetenser samverka för att arbeta förebyggande för barn och ungdomars hälsa.

Projektet omfattar en mängd olika arbeten, som har kommit olika långt. Ett av dem är att skapa en samverkansstruktur mellan primärvård, socialtjänst och skola med utgångspunkt från Umeås HLT-modell (Hälsa, Lärande och Trygghet).

Ett antal representanter från varje verksamhet möts på en bestämd tid varje månad. Inför mötet aktualiserar man vilka barn och unga som ska diskuteras och i samband med detta får vårdnadshavare skriva på en samtyckesblankett. Om vårdnadshavare inte samtycker avidentifierar man barnet och diskuterar behov och insatser utifrån de problem som finns.

Med utgångspunkt från det som bestäms på mötet ska den representant som har aktualiserat barnet ta kontakt med familjen och erbjuda stöd. Ibland, när behovet finns, erbjuds hjälp och stöd från flera verksamheter parallellt.

Projekttid:
2021-2023

Projektmål:
Övergripande mål är att finna former för samverkan mellan skola, socialtjänsten och primärvård kring förebyggande arbete, tidig upptäckt och samordnade insatser för att främja god hälsa och bidra till goda uppväxtvillkor för alla barn och unga i Kramfors kommun.

Projektbeställare:
Bildningsförvaltningen och välfärdsförvaltningen i Kramfors kommun
Primärvården NSV område Väster
Styrgruppen för Tidiga Samordnade Insatser (TSI)
Styrgruppen för God och Nära vård på Landsbygd (GVNL)

Kontaktperson:
Marie Westerberg
Samordnare
0612-804 39
marie.westerberg@kramfors.se

Läs mer:
HLT - Hälsa, Lärande, Trygghet

En kvinna i ljust hår sitter i en fåtölj och pratar med ett barn som man ser bakifrån.

Människor ska vara självständiga så länge det går, men samtidigt veta att det finns stöd att få när de personliga resurserna inte räcker till, det är mål för äldreomsorgen.

För att hjälpen ska bli rätt erbjuder vi genom projektet "Möjliggöra egen aktivitetsförmåga" alla som ansöker om hemtjänst för första gången att träffa en arbetsterapeut innan biståndsbeslut tas.

Projektet är Kramfors kommun eget utvecklingsprojekt och ingår inte i den länsomfattande projektportföljen.

Arbetsterapeuten Erika Svensson jobbar i projektet.

Arbetsterapeuten Erika Svensson jobbar i projektet och utför hembesök inför biståndsbeslut.


I Sverige bor de flesta äldre kvar i sitt ordinära boende även när de uppnått en hög ålder. Det innebär att fler äldre behöver få vård och omsorg i hemmet. Åldrandet innebär inte bara en ökad risk för dödlighet, sjukdom och skada utan också en ökad risk för nedsatt förmåga att utföra aktiviteter i vardagen - vilket kan medföra en sänkt livskvalité.

För att få hjälp och stöd i vardagen kan bistånd sökas enligt Socialtjänstlagen. Bistånd i form av hemtjänst utreds och beviljas av biståndshandläggare. Många behöver hjälp med personlig vård och omsorg, till exempel måltider, dusch och påklädning. Vid sitt hembesöken kan arbetsterapeuten avgöra om det går att lösa problemet med hjälpmedel, aktivitetsträning och komma med tips och idéer som förenklar vardagen.

Målet är att möjliggöra den enskildes egna aktivitetsförmågan och behålla självständigheten så länge det är möjligt. I arbetet med att göra en aktivitetsbedömning ingår också att instruera hur hjälpmedlet ska användas samt göra en uppföljning ett antal veckor senare.

Projekttid:
2021-2023

Beställare:
Välfärdsförvaltningen Kramfors kommun, Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef Äldreomsorgen

Kontaktperson:
Tomas Öberg
Verksamhetsutvecklare och projektledare
0612-802 36
thomas.oberg@kramfors.se

Läs mer:
Så ska våra brukares hälsa och livskvalitet säkras

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck