God och nära vård

Sveriges regioner och kommuner står tillsammans inför en omställning av hälso- och sjukvården. Programmet för God och nära vård i Västernorrland har bildats för att stödja utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i länet.

Befolkningsutvecklingen visar på att vi lever längre och andelen med kroniska sjukdomar och komplexa tillstånd ökar​. Färre personer arbetar och betalar skatt ​samtidigt blir det svårare att rekrytera personal till välfärden/hälso- och sjukvården.

Omställningen till God och nära vård genomförs med länets alla invånare i fokus och är ett nytt sätt att arbeta med hälsa vård och omsorg. Ytterst är det staten som gett landets kommuner och regioner uppdraget att arbeta fram ett nytt, mer hållbart hälso- och sjukvårdssystem. Regionerna har därför har tilldelats resurser för genomförandet.

I Västernorrland har länets alla sju kommuner och Region Västernorrland tagit i hand på att som jämbördiga parter arbeta tillsammans i Programmet för God och nära vård i Västernorrland. Programmet ska stödja verksamheternas utveckling av länets hälsa, vård och omsorg.

Utvecklingsarbeten i Kramfors

Genom nya arbetsformer och ett utökat samarbete ska Kramfors kommun tillsammans med Sollefteå kommun och Region Västernorrland ställa om till en mer nära vård för invånarna. Detta genomförs genom projektet "God och nära vård på landsbygd" och dess pilotprojekt.

Sedan november 2021 är projektet en del i länsprogrammet God och nära vårds projektportfölj.

I God och nära vård på landsbygd ska nya samverkansmodeller, arbetssätt och digitala tekniker testas för att ge patienten en mera sammanhållen vård- och omsorgskedja.

  • Det kan handla om att medarbetarna har enklare tillgång till kunskaps-och beslutsstöd samt ges möjlighet att samarbeta mer effektivt med övriga vårdinstanser som patienten har kontakt med.

  • För patienten kan det ge ökad möjlighet till delaktighet i sin egen vård och därmed bättre överblick över vilka behandlingar som är genomförda och planerade.

Kramfors pilotprojekt: Hemma hos mig

Det finns indikatorer som visar att länsmedborgare läggs in på sjukhus för behov som hade kunnat tillgodoses inom den öppna vården. Syftet med "Hemma hos mig" är utveckla nya arbetsmetoder och digitala lösningar som gör att den enskilde i större utsträckning kan få sin hälso- och sjukvård så nära som möjligt, ibland även i hemmiljö. På så vis skapas en värdefull delaktighet i hur vården utformas.

Målet med pilotprojektet är att hitta sätt att minska andelen undvikbar slutenvård och oplanerad återinläggning inom 1-30 dagar efter vårdtillfälle.  

Medicinska bedömningar i hemmet är något som projektet fokuserar på för att utveckla. För att genomföra sådana krävs en ökad samverkan mellan den enskilde och eventuella närstående, Region Västernorrlands läkare, sjuksköterska i kommunen samt hemtjänstverksamheten inklusive myndighetsutövning.

I Kramfors kommun finns redan en väl utvecklad digital kommunikationslösning, teknik och arbetssätt för att möjliggöra en trygg och säker kommunikation mellan kommunen, Regionen Västernorrland och den enskilde.

Bakgrund: Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) och regionerna i norra Sverige, har under tiden 2019 – 2021, beviljats ekonomiska resurser från regeringen för att pröva nya arbetsformer i omställning till en personcentrerad och nära vård utifrån ett glesbygds- och landsbygdsperspektiv.

Projektledare: Marie Hellholm, Region Västernorrland

Projekttid: Avslutas juni 2022

Projektbeställare: Mats Brännström, Norra regionförbundet, Anna-Karin Lundin, socialschef Sollefteå kommun, Agneta Nordlander, områdetsdirektör Närsjukvårdsområde Västra

Länk till projektets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Kramfors pilotprojet: Arena barn och unga

I pilotprojektet ”Arena barn och unga” står barn och ungas psykiska hälsa i fokus. Genom att hitta nya samarbetsformer kan olika kompetenser samverka för att arbeta förebyggande för barn och ungdomars hälsa.

Arbetet är just nu i startgroparna och mer information kommer att fyllas på här.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.