Olika typer av serveringstillstånd

För att få servera spritdrycker, starköl, vin samt andra jästa alkoholdrycker (exempelvis cider) mot ersättning så krävs ett serveringstillstånd. Det finns olika typer av serveringstillstånd. Vissa tillstånd gäller för servering till allmänheten, andra servering till slutna sällskap. De kan vara stadigvarande eller tillfälliga, gälla året runt, under en viss period eller vid enstaka tillfällen.

För att den som söker ska beviljas ett serveringstillstånd måste sökanden uppfylla höga krav på lämplighet och visa att serveringen kommer skötas enligt alkohollagens krav. Detta kallas för lämplighetsprövning och gäller både den organisation som söker tillståndet och de personer som ingår i organisationens ledning. Förutom lämplighetsprövningen av sökanden så finns vissa krav som serveringsstället ska uppfylla.

Ett serveringstillstånd gäller endast för den tillståndshavare (organisationsnummer) som står på tillståndet och för den lokal som är angiven på beviset. Tillståndet kan inte överlåtas till någon annan eller flyttas med till en annan lokal. Tillståndet gäller endast så länge tillståndshavaren driver verksamhet i lokalen.

Serveringstillstånd till allmänheten

Ett stadigvarande tillstånd kan antingen gälla året runt eller under en viss tid av året, varje år. I Kramfors kommun är det exempelvis vanligt med restauranger som endast har servering några månader under sommarsäsongen.

Ett serveringstillstånd till allmänheten är alltid kopplad till en specifik lokal, och för ett tillstånd krävs att sökanden har en så kallad dispositionsrätt till lokalen. Serveringsstället ska även ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen och tillhandahålla ett varierat utbud av lagade eller på annat sätt tillredda maträtter. Detta gäller förrätter, huvudrätter och efterrätter.

För att ansöka använder du följande blankett. Pdf, 756.2 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Tillståndshavaren ska kunna tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat. Att maten ska vara lagad eller tillredd innebär att råvaror på något sätt har förädlats. Det ska finnas ett varierat utbud av maträtter, såväl förrätter och huvudrätter som efterrätter ska kunna erbjudas.
 • Enbart sallader eller smörgåsar anses inte vara tillredd mat i lagens mening och tillgodoser inte heller kravet på ett varierat utbud av maträtter.
 • Serveringstillstånd kan inte ges för gatukök, caféer och liknande enklare serveringsställen. En noggrann prövning görs vid varje enskild ansökan om serveringstillstånd.
 • Efter klockan 23.00 räcker det med en enklare så kallad ”bar-meny”, till exempel kalla maträtter eller maträtter som värms i mikrovågsugn. Att enbart erbjuda snacks såsom chips och nötter är inte tillräckligt.
 • Maten måste även vara tillgänglig, det vill säga prissättningen ska vara realistisk i jämförelse med övrigt utbud i verksamheten. Menyn ska bifogas ansökan och när du fått tillstånd måste menyn framgå av en skriftlig meny eller liknande på serveringsstället.

 • Serveringslokalen ska omfatta ett visst avgränsat utrymme och vara överblickbar, vilket är ett grundläggande krav för alla typer av serveringstillstånd. Det ska även finnas tillräckligt med sittplatser för matservering. Gästerna ska i normalfallet kunna beställa och bli serverade vid bordet.
 • Det ska finnas ett kök för allsidig matlagning i anslutning till lokalen. Ny matlagningsteknik, exempelvis sous-vide-teknik utgör i sig inte något hinder, men utrustningen måste hålla en viss standard.
 • Om det finns en drinkbar får den endast utgöra en mindre del av serveringsställets totala yta och finnas i nära anslutning till matsalen.
 • Lokalen ska vara lämplig ut brandskyddssynpunkt.
 • Serveringen får inte orsaka problem med ordning och nykterhet eller medföra risk för människors hälsa. Det kan exempelvis handla om störningar för grannar, hänsyn till barn och ungdomar och kända geografiska problemområden.

Tillfälliga tillstånd ges vid enstaka tillfällen och är då oftast del i ett evenemang. Det kan vara om allt ifrån stora till små festivaler och enstaka arrangemang.

Tillfällig servering innebär att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet. Detta innebär att om du söker för samma evenemang regelbundet och återkommande varje år så kan kommunen göra bedömningen att evenemanget förlorat sin tillfälliga karaktär och ni är då hänvisade till att istället söka ett stadigvarande tillstånd.

För att få ett tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ska lagad eller på annat sätt tillredd mat erbjudas.

Polismyndigheten som ska få möjlighet att yttra sig över ansökan önskar att kommunen är restriktiva med att godkänna starksprit vid tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten.

För att ansöka använder du följande blankett. Pdf, 559.2 kB, öppnas i nytt fönster.

För att ha provsmakning av alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten gäller att

 • arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som provsmakningen gäller.
 • lokalen där det sker omfattas av serveringstillståndet.
 • Tillståndshavaren har anmält till kommunen att man ska hålla i en provsmakning innan evenemanget

Om du är en partihandlare som tänkt anordna en provsmakning vid ett arrangemang och ett stadigvarande serveringstillstånd saknas så ansöker du om ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avses (se nedan för blankett).

Om du tillverkar alkoholdrycker av råvaror som produceras på din egen gård och om du även har ett stadigvarande serveringstillstånd kan du erbjuda provsmakning av dina egenproducerade drycker vid tillverkningsstället. Glöm inte bort att anmäla till kommunen när du tänkt anordna provsmakningen!

Om du tillverkar alkoholdrycker av råvaror som produceras på din egen gård och saknar ett stadigvarande serveringstillstånd kan du ansöka om ett tillstånd för provsmakning av dina egentillverkade alkoholdrycker vid tillverkningsstället.

För att ansöka så använder du följande blankett. Pdf, 516.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillstånd för pausservering kan meddelas om serveringen endast sker under pauser i föreställning i foajé till teater eller konsertlokal. Vid pausservering finns inget krav på lagad eller på annat sätt tillredd mat. Om teater eller konsertlokalen inte har en etablerad permanent verksamheten meddelas endast tillstånd för enstaka tillfällen.

Vid ansökan använder ni följande blankett och under ”Övriga upplysningar” skriver ni ”Pausservering” Pdf, 559.2 kB, öppnas i nytt fönster..

Särskilt tillstånd kan ibland ges för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. I sådana fall ska varje tillståndshavare svara för ordning och nykterhet inom serveringsutrymmet samt för att vad som i övrigt gäller enligt alkohollagen efterlevs under den tid tillståndshavaren/tillståndshavarna har servering där.

Vänligen kontakta kommunens alkoholhandläggare för mer information.

Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen.

Vänligen kontakta kommunens alkoholhandläggare och anmäl kryddningen innan ni börjar!

På hotell som har restaurangverksamhet med serveringstillstånd i sina lokaler får servering av alkoholdrycker även ske på hotellrummet. På dessa hotell får även servering från minibar på hotellrummet ske.

Från den 1 juni 2012 är det tillåtet att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till en boende och besökare till denne på särskilda boende där måltidsservice erbjuds – utan krav på serveringstillstånd. Däremot vill vi att ni anmäler till alkoholhandläggaren om alkoholservering görs eftersom tillsyn i så fall behöver göras hos er.

Särskilt boende är ett individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

För mer info, se informationsblad Pdf, 425.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Serveringstillstånd till slutna sällskap

För att det ska kunna vara fråga om ett slutet sällskap krävs bland annat att medlemskretsen är av begränsad omfattning och känd före den aktuella tillställningen. Det krävs även att medlemmarna har ett gemensamt intresse utöver den aktuella tillställningen. Innan tillställningen börjar ska arrangören veta exakt vilka personer som kommer och någon form av deltagarlista ska kunna redovisas vid eventuellt tillsynsbesök.

Antalet medlemmar är av betydelse och annonsering i media eller på sociala medier så som Facebook eller liknande är inte tillåtet.

Serveringslokalen får inte heller vara öppen för insläpp av nya gäster som inte tillhör sällskapet under att evenemanget pågår. Om medlemskap kan lösas i entrén eller om entréavgifter tas ut är det alltså inte ett slutet sällskap i alkohollagens mening.

Stadigvarande tillstånd ges antingen året runt eller årligen under en viss tid.

Sökanden ska ha en så kallad dispositionsrätt till lokalen och lagad eller på annat sätt tillredd mat ska erbjudas.

För att ansöka så använder du följande blankett. Pdf, 95.3 kB, öppnas i nytt fönster.

För ett tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap krävs att sökanden har lov/ett hyresavtal för lokalen och lagad eller på annat sätt tillredd mat ska erbjudas.

För att ansöka så använder du följande blankett. Pdf, 512.4 kB, öppnas i nytt fönster.

För cateringverksamhet där man önskar servera alkoholdrycker behövs ett stadigvarande cateringtillstånd. Ett cateringtillstånd gäller endast för slutna sällskap.

För att sällskapet ska klassas som slutet så krävs att medlemskretsen är av en begränsad omfattning, känd före den aktuella tillställningen och att medlemmarna har ett gemensamt intresse för att sällskapet ska vara att se som slutet. Serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av utomstående gäster under pågående tillställning.

För att beviljas ett cateringtillstånd måste verksamheten ha ett eget kök där ni tillreder maten. När ni nyttjar cateringtillståndet ska ni i förväg anmäla den lokal där serveringen kommer äga rum och lokalen ska även godkännas av kommunen.

Varje serveringstillfälle ska sedan anmälas till kommunen i förväg.

För att ansöka så använder du följande blankett. Pdf, 243.5 kB, öppnas i nytt fönster.

För att anmäla lokalen när ni nyttjar erat cateringtillstånd använder ni följande blankett Pdf, 406.6 kB, öppnas i nytt fönster..

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe