Detaljplaner på gång

Här presenterar vi de detaljplaner, ändringar och upphävanden är på gång just nu.

Du som medborgare har möjlighet att tycka till om planerna. Det kan du göra under samrådet och granskningen.

Påbörjat planarbete

Kommunen har beslutat att ta fram en ny detaljplan för Merkurius 11, längs Järnvägsgatan, som idag är obebyggd. Detaljplanen ska möjliggöra bostäder, centrumverksamhet och besöksanläggning.

Nu pågår arbetet med att ta fram utredningar och handlingar inför samråd av ett förslag till detaljplan.

Visa föreslaget planområde i kartan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

N. Sundin Dockstavarvet AB har ansökt om att ta fram en ny detaljplan för Docksta 5:160. Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att utöka och utveckla verksamheten på den norra sidan av Dockstafjärden.

Dockstavarvet fick ett planbesked i oktober 2022. Nu pågår arbetet med att ta fram utredningar och handlingar inför samråd av ett förslag till detaljplan.

Visa föreslaget planområde i kartan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SCA har ansökt om att ta fram en ny detaljplan för området Udden i Bollstabruk. De skapa förutsättningar för att utöka sin pågående verksamhet.

SCA fick ett planbesked i september 2022. Nu pågår arbetet med att ta fram utredningar och handlingar inför samråd av ett förslag till detaljplan.

Visa föreslaget planområde i kartan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kramfast AB har ansökt om att ta fram en ny detaljplan för föredetta Ytterlännässkolan. Detaljplanen ska möjliggöra för andra användningar då befintlig plan begränsar framtida nyttjande av fastigheten och byggnaderna. Användningarna ska bidra till en god helhetsverkan i tätorten Bollstabruk.

Kramfast AB fick ett planbesked i mars 2021. Nu pågår arbetet med att ta fram utredningar och handlingar inför samråd av ett förslag till detaljplan.

Visa föreslaget planområde i kartan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen har beslutat att ta fram ett ny detaljplan för centrala Docksta. Docksta har de senaste åren sett en start utveckling med inflyttning, nya verksamheter och turism. Gällande detaljplaner togs fram under 1960-talet och behöver uppdateras för att inte motverka utvecklingen av tätorten.

Nu pågår arbetet med att ta fram utredningar och handlingar inför samråd av ett förslag till detaljplan.

Visa föreslaget planområde i kartan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändring för Lövvik 2:17, Lövvik 2:18 m.fl.

Planbesked har lämnats för att lätta upp utformningsbestämmelserna samt se över område för bryggor, badplats och mindre förrådsbryggor.

Visa föreslaget planområde i kartan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Laga kraft

Detaljplan för Limsta 18:5, Banken 6, Banken 7 m.fl.

Detaljplanens övergripande syfte är att ge möjlighet till fler bostäder och samtidigt utveckla och stärka tillgängligheten till de befintliga natur- och kulturvärden som finns på Babelsberg.

Detaljplanen strider inte mot kommunens översiktsplan.

Detaljplanen vann laga kraft den 27 december 2022.

Laga krafthandlingar

Övriga antagna handlingar

Undersökningar

Visa planområdet i kartan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: Sidansvarig: Stina Sahlén