Studieekonomi

Studiebidrag

Du får barnbidrag till och med kvartalet du fyller 16 år. Därefter ersätts barnbidraget av studiebidrag (CSN) som för närvarande är 1250 kr/mån och utbetalas 10 månader per läsår  (september-juni).  Ingen ansökan krävs.  Utbetalning sker sista bankdagen i månaden. Studiebidrag kan du få till och med vårterminen då du fyller 20 år, därefter görs ansökan om studiemedel. Läs mer om detta på CSN:s hemsida. Vid frågor ta kontakt med kurator.

Extra tillägg

Extra tillägg är ett bidrag (via CSN) som du kan söka om dina föräldrar har låg inkomst. Ansökningsblankett finns hos kurator och söks hos CSN Postservice, 751 76 Uppsala.

Inackorderingstillägg

Du kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år,
om du skall studera i gymnasieskola på heltid.  (Om du skall studera vid en friskola söker du inackorderingstillägg via Centrala Studiestödsnämnden, CSN Postservice, 751 76 Uppsala).
Om du är antagen enligt frisök, dvs. i mån av ledig plats, kan du inte söka inackorderingstillägg.
 
Inackorderingstillägg beviljas om du på grund av lång (minst 45 km) eller besvärlig resväg (minst 3 timmars restid /dag) behöver inackordera dig på skolorten. I undantagsfall kan du få inackorderingstillägg för inackordering på hemorten. Det måste då finnas speciella skäl. Tillägget inkluderar även bidrag till hemresor. För tillägget finns ingen nedre åldersgräns.
 
OBS! Tillägget söks inför varje nytt läsår, senast den sista augusti. Ansökan inkommen efter 1:a oktober behandlas ej retroaktivt.
 
Ansökan kan ej behandlas utan inackorderingsadress. Vänta med ansökan tills du vet var du skall bo.
 
Om du skall studera vid friskola söker du inackorderingstillägg via Centrala Studiestödsnämnden, CSN Postservice, 751 76 Uppsala.
 
Studiebidraget utbetalas som tidigare, utan ansökan. Ansökan om extra tillägg söks hos CSN Postservice, 751 76 Uppsala.
 
Enligt beslut i BKU-nämnden ska inackorderingstillägg utbetalas enlig lag, vilket innebär 1/30 av prisbasbeloppet avrundat till närmast lägre hela tiotal kronor. För närvarande utgår 1570:-/mån för alla årskurser.
 
Inackorderingstillägget utbetalas som kontant ersättning, 9 månader per läsår (september-maj).
 
Beslut om inackorderingstillägg sänds till den som står som utbetalningsmottagare.
 
OBS! Inackorderingstillägg och resetillägg/busskort för dagliga resor kan inte utgå samtidigt. Således får elev aldrig ansöka om både inackorderingstillägg och resetillägg/busskort.

Ansökan om inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg söker du i din hemkommun. Om du är folkbokförd i Kramfors kan du ladda ner information och ansökningsblankett på denna sida.

Lärlingsersättning

Lärlingsersättning är ett bidrag för dig som går på en utbildning på gymnasiet där delar av din utbildning är på en arbetsplats. Det är ett komplement till studiebidraget och är till för måltider och resor.

Mer information och hur du ansöker om ersättningen hittar du bland relaterade länkar.

Uppdaterad: Sidansvarig: Krister Åkerlund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se