Attefallshus

Om din planerade bastu, växthus, garage, carport, gäststuga eller annan sorts komplementbyggnad uppfyller vissa krav så kan det räknas som ett attefallshus. För attefallshuset krävs i vissa fall en anmälan, vilket liknar processen att söka bygglov. Men attefallshuset behöver inte följa detaljplan vilket ger dig större möjlighet att få bygga. Det får finnas flera attefallshus om deras sammanlagda area är max 30 kvadratmeter.

Förutom attefallshuset som är ett komplement till bostaden finns det även attefallbostadshus, vilket är en egen bostad på samma tomt och då gäller högre krav.

Kolla innan du bygger

Innan du bygger finns vissa saker som kan vara bra att kolla upp.

 • Se efter om det finns en detaljplan för området eller är det inom sammanhållen bebyggelse. Karta med detaljplaner och sammanhållen bebyggelse. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Kolla om du behöver strandskyddsdispens. Det kan behövas om du bor nära hav, sjö eller en bäck. Läs om Strandskydd.
 • Vad är lämpligt att bygga på tomten? Fundera på markförhållanden, byggnadens anpassning till huset och omgivningen, byggnadens placering på tomten.
 • Är ditt hus eller ligger det inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Läs mer Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.
 • Uppfylls tillgänglighetskraven för byggnaden? Bostadshus ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga och syn. Fritidsbostäder är undantagna från kravet men kan vara bra att tänka på även då. Det gäller även byggnader som hör till bostaden.
 • Finns underjordiska ledningar i form av vatten, avlopp, el, bredband, fjärrvärme, tv eller liknande?
 • Hur ska du utforma och placera byggnaden för att begränsa risken för brandspridning mellan byggnader?
 • Förbered de ritningar och handlingar som behövs. Se nedan.

Behövs bygglov?

Du behöver göra en bygganmälan för att bygga ett attefallshus, men inte bygglov.

Det gäller om följande krav är uppfyllda:

 • Den sammanlagda ytan får vara högst 30 kvm i bruttoarea.
 • Taknockshöjden är högst 4 meter.
 • Den ska vara fristående.
 • Den ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns eller har grannens medgivande att placeras närmare. Är det närmare än 4,5 meter till gränsen mot gata, allmän platsmark, park eller grönområde kan ingen ge sitt medgivande och det behövs bygglov.
 • Den ska placeras i omedelbar närhet till bostadshuset.
 • Minst 30 meter från järnväg.
 • Inte byggs inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Inte byggs vid en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Om det är större eller på andra sätt inte uppfyller villkoren för bygglovsfritt så behövs bygglov. Om du är osäker på vad som gäller för det du vill bygga kontakta oss så hjälper vi dig gärna!

Om du bor på glesbygden och det inte finns en detaljplan och få grannar så behövs varken anmälan eller bygglov för att bygga ett attefallshus.

Det gäller om följande krav är uppfyllda.

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Den sammanlagda yta får vara högst 30 kvm BYA.
 • Taknockshöjden får vara högst 4 meter.
 • Den ska vara fristående.
 • Den ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns eller har grannens medgivande att placeras närmare. Är det närmare än 4,5 meter till gränsen mot gata, allmän platsmark, park eller grönområde kan ingen ge sitt medgivande och det behövs bygglov.
 • Den ska placeras i omedelbar närhet till bostadshuset.
 • Minst 30 meter från järnväg.
 • Inte byggs inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Inte byggs vid en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Om det är större eller på andra sätt inte uppfyller villkoren för bygglovsfritt så behövs bygglov. Om du är osäker på vad som gäller för det du vill bygga kontakta oss så hjälper vi dig gärna!

Även om du inte behöver bygglov men byggnaden är inom 12 meter från en väg, eller 30 meter från E4:an, kan du behöva tillstånd från Länsstyrelsen.

Inför ansökan

Lämna in följande vid ansökan:

 • Ansökningsblankett, se relaterade dokument eller använd e-tjänsten.
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritningar
 • Sektionsritning
 • Konstruktionsritningar på takstolar
 • Konstruktionsritningar med detaljer på anslutningar mellan tak–yttervägg, bjälklag–yttervägg samt yttervägg–grund.
 • Förslag på kontrollplan eller anmälan kontrollansvarig om det behövs.

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda. Under Exempel ritningar, kontrollplan och handlingar hittar du exempel på hur ritningar och kontrollplan ska utformas och vad de ska innehålla.

En handläggare kan om det behövs begära in fler ritningar eller anmälan om kontrollansvarig.

Dags att ansöka

Skicka gärna in din ansökan digitalt via vår e-tjänst. Det går även att mejla eller att skicka via post till vårt kontor.

När din ansökan kommit in till oss kommer en handläggare att granska det du skickat in. Om ansökan inte är komplett får du ett föreläggande om komplettering. Det betyder att du måste komplettera handlingarna inom en viss tid. När alla handlingar och ritningar finns har vi 10 veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov eller 4 veckor att ge startbesked vid anmälan. Är byggnaden komplicerad exempelvis med ett badrum kommer du behöva en kontrollansvarig och även ha ett tekniskt samråd innan du får startbesked att börja bygga. Läs mer på Bygglov från start till mål.

Avgift

När du ansöker tar vi ut en fast avgift för bygglov och anmälan. Kolla vad det kostar på Så mycket kostar bygglov, anmälan och dispens.

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se