Oljecisterner

Nyinstallation

Om du tänker installera en cistern för brandfarliga vätskor eller spillolja som rymmer mer än 1 kubikmeter ska du informera Miljö och bygg om detta.

Informationen ska ske skriftligen senast fyra veckor innan installationen påbörjas. Använd gärna blanketten som finns på den här sidan. Även tillfällig uppställning av mobila cisterner ska anmälas.

Det kan även krävas bygglov för att ställa upp en cistern.

Tillstånd för brandfarlig vara

Förvaring av brandfarliga ämnen kan kräva tillstånd för hantering av brandfarliga varor. Ett sådant tillstånd söker du hos Räddningstjänsten, se Relaterade länkar på denna sida.

Kontrollrapport

De flesta cisterner ska kontrolleras regelbundet av ett ackrediterat (godkänt) företag. En lista över ackrediterade företag går att hitta hos Swedac (se länk till höger). Det är du som cisterninnehavare som har ansvaret för att besiktning utförs.

Kraven på hur och när en cistern ska kontrolleras är bestämda av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) . Det är Räddningstjänsten som sköter tillsynen enligt dessa föreskrifter. En kopia på de kontroller som utförs ska dock alltid ges in till oss på Miljö och bygg.

Vi kan också ställa ytterligare krav på kontroller om det behövs av hänsyn till miljöskyddet.

Cistern som inte används

Tar du en cistern ur bruk ska du anmäla detta till Miljö och bygg. Använd gärna blanketten som finns på den här sidan. Cisternen ska tömmas och rengöras.

Avfall från rengöring av cistern ska tas om hand som farligt avfall. Rengöring och eventuell skrotning bör utföras av sakkunnig som har nödvändiga tillstånd för att hantera avfall.

En oljetank som ligger i mark bör tas bort när den tas ur bruk. Detta för att säkerställa att det inte finns förorening under tanken samt för att undvika sättningar och framtida problem vid markarbeten.

Särskilda krav inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområde ska anmälan till oss göras vid hantering av mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja. Invallning är normalt ett krav.

Kraven kan variera något beroende på vad som finns inskrivet i skyddsföreskrifterna för ett visst område. Kontakta oss om du är osäker på om du befinner dig inom ett vattenskyddsområde.

Vad händer om kraven inte följs?

Om du installerar en cistern utan att anmäla det kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

Det kan även vara svårt att få full ersättning från försäkringsbolag vid skada om cisternen inte är besiktad med rätt intervall.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe