Enskilda avlopp

Om du bor i ett hus som inte går att ansluta till kommunens avloppsnät måste du ha ett egen anläggning för att rena avloppsvattnet. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att din anläggning uppfyller reningskraven.

I Kramfors kommun finns cirka 3 800 enskilda avloppsanläggningar. Dåligt fungerande avlopp kan orsaka övergödning. Detta leder till algblomning, igenväxta sjöar och syrebrist. Vissa vattendrag är mer känsliga än andra.

Orenat avloppsvatten kan även påverka människors hälsa. Avloppsvattnet kan påverka ditt dricksvatten men också sprida smittämnen till närliggande sjöar och vattendrag där människor vistas eller badar.

Eftersom det finns många enskilda avlopp i kommunen kan den sammanlagda påverkan bli stor. Därför är det viktigt att ha ett fungerande avlopp.

Vi inventerar avloppen i kommunen

Miljö och bygg bedriver tillsyn på avloppen i kommunen genom att inventera avlopp områdesvis. Om din avloppsanläggning ska inventeras får du först ett brev av oss med information om att ditt avlopp ingår inventeringen.

Har du fått ett brev om avloppsinventering? Då hittar du svarsenkäten och mer information via denna länk.

Är ditt avlopp bra eller dåligt?

Under Relaterade dokument på den här sidan finns en checklista för bra eller dåligt avlopp. Den kan du använda för att få en uppfattning om ditt avlopp är en fungerande anläggning som inte belastar miljön.

Ansökan och anmälan

Om du vill anlägga avloppsanläggning med WC måste du ansöka om tillstånd.

Vill du anlägga avloppsanläggning för endast bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT-vatten) behöver du anmäla detta.

En anmälan ska du även lämna in om du vill installera annan toalett än WC.

Ansökan och anmälan ska skickas in till miljö och bygg. Använd gärna vår e-tjänst. Länk finns på den här sidan.

Oavsett om du söker tillstånd eller gör en anmälan - påbörja aldrig anläggningen innan du fått ett beslut från miljö och bygg! Om du anlägger en avloppsanläggning utan tillstånd alternativt anmälan kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

Läs mer

Se dokument och länkar på den här sidan.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

Kontaktpersoner
Frida Näslund
Tel: 0612-803 52
frida.naslund@kramfors.se

Åsa Mattsson
Tel: 0612-803 67
asa.mattsson@kramfors.se

Linnéa Tjernström
Tel: 0612-803 68
linnea.tjernstrom@kramfors.se

Janina Holmberg
Tel: 0612-803 79
janina.holmberg@kramfors.se