12 juni 2018

Ny inriktning för fastighetsbolagen

Krambo Bostads AB och Kramfors Industri AB (KIAB) får nya bolagsordningar, bolagspolicy och ägardirektiv från och med den 1 januari 2019. KIAB byter också namn till Kramfast AB. 

Under en längre tid har diskussioner förts om de kommunala bolagen och framtiden. I oktober 2017 året beslutade Kommunhus styrelse att fastställa ett antal principer för förändringarbetet som kommunstyrelsen nu har i uppdrag att implementera.

Fokus på kärnverksamhet

– Vi får bättre fokus på kärnverksamheten i bolagen genom att renodla. Vi bedömer att förändringarna kommer att ge effekt på flertalet av våra mål för god kvalitet och god ekonomisk hushållning, säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Förändringsarbetet i korthet

• Krambo Bostads AB renodlas till hantera bostäder.

• Kramfors Industri AB (KIAB) ombildas och blir Kramfast AB. Bolaget får som uppdrag att hantera fastigheter där kommunens verksamheter finns samt även kontor, industrifastigheter och butiker.

• Båda bolagen leds av samma VD.

• Medarbetarna i båda bolagen har sin anställning i Krambo Bostads AB.

• Styrelserna i bolagen ska bestå av 7 ledamöter vardera inklusive ordförande. Ledamöterna kommer inte att ha ersättare i styrelsearbetet..

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta i frågan.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlén (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
jan.sahlen@kramfors.se