Betyg och IUP, individuella utvecklingsplaner

Minst en gång per termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om ur elevens kunskapsutveckling bäst kan stödjas. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen.

Individuell utvecklingsplan - IUP

För de elever som inte får betyg ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven. Den individuella utvecklingsplanen ska också innehålla en framåtsyftande planering där det sammanfattas vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Den individuella utvecklingsplanen får även innehålla omdömen om elevens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen om rektor beslutar det. Överenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen.
Skriftlig information om elevens skolgång får ges även vid andra tillfällen än vid ett utvecklingssamtal.

Betyg

Från och med årskurs 6 får alla elever betyg.
I grundskolan är den nya betygsskalan sexgradig, men fem godkända (A-E) och ett icke godkänt betygssteg (F).

Slutbetyg

När du slutar grundskolan eller avslutar ett ämne får du ett slutbetyg. Med slutbetyget söker du till gymnasiet.

Dexter

I Dexter kan du se dina nuvarande och tidigare betyg.

Behörighet till gymnasieskola

Till nationella program:

Du är behörig att söka ett nationellt program t.o.m. höstterminen det är du fyller 19.
Det förutsätter att du har avslutat årskurs 9, eller motsvarande, med godkända betyg enligt nedan.

Till yrkesprogram:

Svenska eller svenska som andraspråk
Engelska
Matematik
och minst fem andra ämnen.

Till högskoleförberedande program:

Svenska eller svenska som andraspråk
Engelska
Matematik
och minst nio andra ämnen.

För Naturvetenskaps-, och Teknikprogrammet krävs godkända betyg i fysik, biologi och kemi inom ramen för de nio ämnena.
För Samhällsvetenskaps-, Ekonomi- och Humanistiska programmet krävs godkända betyg i samhällskunskap, historia, religion och geografi inom ramen för de nio ämnena.

Om du inte är behörig till nationella program

Är du inte behörig till nationella program vid vårterminens slut i årskurs 9 kan du ha möjlighet att komplettera de betyg som saknas innan gymnasieutbildningen startar, vid så kallad sommarskola. Hör efter med din grundskola. Gymnasiets Introduktionsprogram kan också vara ett alternativ om du saknar behörighet till nationella program 

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se