Bygga om och ändra

Ventilation, brandskydd, konstruktion, hiss, byta fönster, måla om

All ändring och ombyggnation ska ske varsamt och anpassas efter huset. Om du ändrar den bärande konstruktionen genom att flytta en vägg, ändrar planlösning, sätter in en hiss, ny utrymningsväg eller ventilation räknas det som ändring. Att ändra utvändigt som att måla om, byta material eller byta fönster kan kräva bygglov.

Detta gäller för butiker, restauranter, industri, skolor, vårdlokaler, lägenhetshus, kontor och alla andra byggnader och anläggningar som inte är villor och en- och tvåbostadshus.

Du behöver göra en anmälan om du installerar ny eller väsentligt ändrar ventilationen.

Exempel på vad du behöver göra en bygganmälan för:

 • Byta ut ventilationsaggregat eller ändrade systemsfunktioner av ventilationssystemet.
 • Ändrad planlösning då luftflöden fördelas till färre eller fler rum.
 • Ändring av verksamhet/användning av rum/lokal.
 • Byte av typ av ventilationssystem, från till exempel självdrag till mekanisk frånluft.
 • Installation av ny styr- eller reglerutrustning för hela eller betydande delar av ett ventilationssystem.
 • Installation av reningsutrustning eller ändrade funktioner i ett ventilationssystem.
 • Installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet.
 • Ändring av anordning för ventilation för att anpassa ventilationsflöden till ändrad användning av en byggnad, exempelvis till följd av byte av verksamhet, förändrad planlösning eller avsevärt ökat personantal.

Att kolla innan du bygger

Innan du börjar finns vissa saker som kan vara bra att utreda:

 • Hur säkerställs att fräsch och ren utomhusluft tillförs byggnaden?
 • Hur säkerställs att frånluft inte förs tillbaka in i byggnaden? planera placering av tilluft och frånluft.
 • Påverkar installationen eller ändringen byggnadens brandskydd?
 • Innebär installationen eller ändringen att det krävs några åtgärder för att klara installationsbuller eller överhöring mellan rum?
 • Hur kan du vara varsam om husets ursprungliga utseende? All ändringar ska göras varsamt. Extra viktigt att inte förvanska är det om om huset är ditt hus eller ligger inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • Läs under Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.
 • Behöver du anlita en kontrollansvarig? Behövs om det är en större åtgärd. Läs om kontrollansvarig hos Boverket Länk till annan webbplats..
 • Upprätta de ritningar och handlingar som behövs. Se nedan.

Du behöver göra en anmälan om du gör en ändring som påverkar brandskydd

Exempel på vad du behöver göra en bygganmälan för:

 • Ändring av byggnadens brandcellsindelning.
 • Förändra brandutrymning.
 • Nya dörrar i brandcellsgräns eller brandsektion.
 • Nedmontering eller urdriftagande av brandtekniska installationer, till exempel brandgasventilation eller automatiskt brandlarm.
 • Förändring av utrymnings- och tillträdesvägars utformning, längd eller framkomlighet.
 • Ändringar av det byggnadstekniska brandskyddet till följd av ökat personantal eller brandbelastning.
 • Byte av material i fasaden på byggnader som har fler än två våningsplan och som inte är en- eller tvåbostadshus.

Att kolla innan du bygger

 • Påverkar ändringen byggnadens bärande konstruktion?
 • Påverkar ändringen byggnadens tillgänglighet?
 • Kräver ändringen att ventilationssystemet måste ändras för att få ett bra luftflöde?
 • Hur kan du vara varsam om husets ursprungliga utseende? All ändringar ska göras varsamt. Extra viktigt att inte förvanska är det om om huset är ditt hus eller ligger inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • Läs under Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.
 • Behöver du anlita en kontrollansvarig? Behövs om det är en större åtgärd. Läs om kontrollansvarig hos Boverket Länk till annan webbplats..
 • Upprätta de ritningar och handlingar som behövs. Se nedan.

Du behöver göra en anmälan om du ändrar konstruktionen av bärande delar eller att byggnaden planlösning påverkas mycket.

Exempel på vad du behöver göra en bygganmälan för:

 • Flyttar en bärande vägg.
 • Tar bort en takstol för att sätta in en takkupa.
 • Flyttar en pelare som är bärande för taket för att sätta in en dörr.

Att kolla innan du bygger

 • Påverkar ändringen byggnadens brandskydd?
 • Påverkar ändringen byggnadens tillgänglighet?
 • Påverkar ändringen byggnadens fasad så bygglov behövs?
 • Kräver ändringen att ventilationssystemet måste ändras för att få ett bra luftflöde?
 • Hur kan du vara varsam om husets ursprungliga utseende? All ändringar ska göras varsamt. Extra viktigt att inte förvanska är det om om huset är ditt hus eller ligger inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Läs under Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.
 • Anlita kontrollansvarig om det behövs. Om ingrepp i bärande konstruktion görs t ex ta upp en takstol för en takkupa eller flytta en bärande väg krävs kontrollansvarig. Läs om kontrollansvarig hos Boverket Länk till annan webbplats..
 • Upprätta de ritningar och handlingar som behövs. Se nedan.

Du behöver göra en anmälan om du installerar eller väsentligt ändrar hiss

Att kolla innan du bygger

 • Vilka eventuella tillgänglighetskrav som ställs på den nya hissen
 • Påverkar installationen eller ändringen byggnadens brandskyddsceller konstruktion?
 • Anlita kontrollansvarig om det behövs. Det behövs inte för mindre hissar, till exempel hiss som installeras som bostadsanpassning. Läs om kontrollansvarig hos Boverket Länk till annan webbplats..
 • Hur kan du vara varsam om husets ursprungliga utseende? All ändringar ska göras varsamt. Extra viktigt att inte förvanska är det om om huset är ditt hus eller ligger inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • Läs under Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.
 • Upprätta de ritningar och handlingar som behövs. Se nedan.

Du behöver göra en anmälan om du installerar eller väsentligt ändrar vatten och avlopp.

Att kolla innan du bygger

 • Hur ska vatten- och avloppsledningar dras för att minimera risken för vattenskador?
 • Hur undviker du dolda dragningar, om dolda dragningar krävs hur upptäcker du i så fall läckage?
 • Hur säkerställs att kallvatten inte värms upp till mer än 24° C på max 8 timmar? tänk på varmvattenledningar och golvvärme.
 • Kommer installationen eller ändringen medföra bullerproblem med installationsbuller?
 • Ska du ansluta till kommunalt avlopp? Kontakta tekniska kontoret.
 • Förnya eller skaffa eget avlopp eller ny toalett (ej wc) krävs tillstånd från Miljö. läs här (enskilda avlopp)
 • Skaffa egen brunn, läs här (egen brunn)
 • Hur kan du vara varsam om husets ursprungliga utseende? All ändringar ska göras varsamt. Extra viktigt att inte förvanska är det om om huset är ditt hus eller ligger inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • Läs under Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.

 • Upprätta de ritningar och handlingar som behövs. Se nedan.

Inom detaljplanerat område behöver du bygglov för att ändra färg utvändigt. Att måla om i röd till en ny röd räknas som renovering och kräver inte bygglov, även om det är en nyansskillnad. Att byta kulört från exempelvis röd till gul, eller gul till vit behövs det bygglov för.

Undantag finns om det är fasad och tak som vetter mot kringbyggd gård, då behövs inte bygglov. Med kringbyggd gård menas slutna kvarter eller en gård med flera byggnader runt omkring.


Utanför detaljplanerat område behövs inte bygglov eller anmälan.

Innan du börjar finns vissa saker som kan vara bra att utreda:

Inom detaljplanerat område behöver du bygglov.
Undantag finns om det är fasad och tak som vetter mot kringbyggd gård, då behövs inte bygglov. Med kringbyggd gård menas slutna kvarter eller en gård med flera byggnader runt omkring.

Utanför detaljplanerat område behövs inte bygglov eller anmälan.

Innan du börjar finns vissa saker som kan vara bra att utreda:

Inom detaljplanerat område behöver du bygglov om modell och utformning på fönstren ändras så de ser annorlunda ut.

Utanför detaljplanerat område behövs inte bygglov eller anmälan.

Innan du börjar finns vissa saker som kan vara bra att utreda:

 • Se efter om byggnaden ligger inom detaljplanerat område. Karta med detaljplaner och sammanhållen bebyggelse. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Finns det bestämmelser om utformning i detaljplanen eller riktlinjer? T ex har Kramfors kommun riktlinjer för sjöbodar och båthus utseende, se relaterade dokument.
 • Vad är lämpligt att göra? Modell och placering på fönster och dörrar ska anpassas till husets arkitektur och omgivningen. T ex om huset har spröjsade fönster passar det bättre med nya fönster som också är spröjsade.
 • Hur kan du vara varsam om husets ursprungliga utseende? All ändringar ska göras varsamt, ofta är det bättre att renovera befintliga fönster och dörrar än att byta. Extra viktigt att inte förvanska är det om om huset är ditt hus eller ligger inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • Läs under Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.
 • Påverkas bärande konstruktion? T ex om hålet görs i en bärande vägg eller där en pelare under en takstol är.
 • Behöver du anlita kontrollansvarig? Behövs om det är en större åtgärd eller för vissa kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Läs om kontrollansvarig hos Boverket Länk till annan webbplats..
 • Upprätta de ritningar och handlingar som behövs. Se nedan.

Tillgänglighet

Publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus ska byggnaden vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Undantag är arbetslokaler där det är obefogat utifrån den typen av arbete som lokalen är avsedd för.

Din ansökan

De handlingar som behövs vid ansökan är:

 • Ansökningsblankett, se relaterade dokument eller att fyll i via e-tjänsten
 • Situationsplan
 • Planritning
 • ev. brandskyddsbeskrivning
 • ev. konstruktionsritning
 • ev. ventilationsritning
 • ev. vvs-ritning
 • ev. teknisk beskrivning för hiss
 • ev. foto på huset
 • Kontrollplan och/eller anmälan om kontrollansvarig, om det är en väsentlig ändring.

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda. Under Exempel Ritningar, kontrollplan och handlingar hittar du exempel på hur ritningar och kontrollplan ska utformas och vad de ska innehålla.

En handläggare kan om det behövs begära in fler ritningar eller anmälan om kontrollansvarig.

Dags att ansöka

Skicka gärna in din ansökan digitalt via vår e-tjänst. Det går även att mejla eller att skicka via post till vårt kontor.

När din ansökan kommit in till oss kommer en handläggare att granska det du skickat in. Om ansökan inte är komplett får du ett föreläggande om komplettering. Det betyder att du måste komplettera handlingarna inom en viss tid. När alla handlingar och ritningar finns har vi 10 veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov och 4 veckor om anmälan. Läs mer på Bygglov från start till mål.

Avgift

När du ansöker tar vi ut en fast avgift för bygglov och anmälan. Kolla vad det kostar på Så mycket kostar bygglov, anmälan och dispens.

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se