Ombyggnation

Ventilation, brandskydd, konstruktion och hiss

När du bygger om så finns det vissa saker som du behöver göra en bygganmälan innan. Det kan vara att du ändrar planlösningen, bärande konstruktionen genom att flytta en vägg, installerar en hiss eller ny ventilation. Även ändringar i användning som påverkar brandskyddet kan du behöva göra en anmälan om. Oavsett vad du gör så ska all ändring ske varsamt och anpassas efter huset.

Du behöver göra en anmälan om du installerar ny eller väsentligt ändrar ventilationen.

Exempel på vad du behöver göra en bygganmälan för:

 • Byta ut ventilationsaggregat eller ändrade systemsfunktioner av ventilationssystemet.
 • Ändrad planlösning då luftflöden fördelas till färre eller fler rum.
 • Ändring av verksamhet/användning av rum/lokal.
 • Byte av typ av ventilationssystem, från till exempel självdrag till mekanisk frånluft.
 • Installation av ny styr- eller reglerutrustning för hela eller betydande delar av ett ventilationssystem.
 • Installation av reningsutrustning eller ändrade funktioner i ett ventilationssystem.
 • Installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet.

Att kolla innan du bygger

Innan du börjar finns vissa saker som kan vara bra att utreda:

 • Hur säkerställs att fräsch och ren utomhusluft tillförs byggnaden?
 • Hur säkerställs att frånluft inte förs tillbaka in i byggnaden? planera placering av tilluft och frånluft.
 • Påverkar installationen eller ändringen byggnadens brandskydd?
 • Innebär installationen eller ändringen att det krävs några åtgärder för att klara installationsbuller eller överhöring mellan rum?
 • Hur kan du vara varsam om husets ursprungliga utseende? All ändringar ska göras varsamt. Extra viktigt att inte förvanska är det om om huset är ditt hus eller ligger inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Läs under Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.
 • Upprätta de ritningar och handlingar som behövs. Se nedan.

Du behöver göra en anmälan om du gör en ändring som påverkar brandskydd

Exempel på vad du behöver göra en bygganmälan för:

 • Ändring av byggnadens brandcellsindelning.
 • Förändra brandutrymning.
 • Nya dörrar i brandcellsgräns eller brandsektion.
 • Nedmontering eller urdriftagande av brandtekniska installationer, till exempel brandgasventilation eller automatiskt brandlarm.
 • Förändring av utrymnings- och tillträdesvägars utformning, längd eller framkomlighet.
 • Ändringar av det byggnadstekniska brandskyddet till följd av ökat personantal eller brandbelastning.

Att kolla innan du bygger

 • Påverkar ändringen byggnadens bärande konstruktion?
 • Påverkar ändringen byggnadens tillgänglighet?
 • Kräver ändringen att ventilationssystemet måste ändras för att få ett bra luftflöde?
 • Hur kan du vara varsam om husets ursprungliga utseende? All ändringar ska göras varsamt. Extra viktigt att inte förvanska är det om om huset är ditt hus eller ligger inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Läs under Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.
 • Upprätta de ritningar och handlingar som behövs. Se nedan.

Du behöver göra en anmälan om du ändrar konstruktionen av bärande delar eller att byggnaden planlösning påverkas mycket.

Exempel på vad du behöver göra en bygganmälan för:

 • Flyttar en bärande vägg.
 • Tar bort en takstol för att sätta in en takkupa.
 • Flyttar en pelare som är bärande för taket för att sätta in en dörr.

Att kolla innan du bygger

 • Påverkar ändringen byggnadens brandskydd?
 • Påverkar ändringen byggnadens tillgänglighet?
 • Påverkar ändringen byggnadens fasad så bygglov behövs?
 • Kräver ändringen att ventilationssystemet måste ändras för att få ett bra luftflöde?
 • Hur kan du vara varsam om husets ursprungliga utseende? All ändringar ska göras varsamt. Extra viktigt att inte förvanska är det om om huset är ditt hus eller ligger inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Läs under Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.
 • Anlita kontrollansvarig om det behövs. Om ingrepp i bärande konstruktion görs t ex ta upp en takstol för en takkupa eller flytta en bärande väg krävs kontrollansvarig.
 • Upprätta de ritningar och handlingar som behövs. Se nedan.

Du behöver göra en anmälan om du installerar eller väsentligt ändrar hiss

Att kolla innan du bygger

 • Vilka eventuella tillgänglighetskrav som ställs på den nya hissen
 • Påverkar installationen eller ändringen byggnadens brandskyddsceller konstruktion?
 • Anlita kontrollansvarig om det behövs. Det behövs inte för mindre hissar, till exempel hiss som installeras som bostadsanpassning.
 • Hur kan du vara varsam om husets ursprungliga utseende? All ändringar ska göras varsamt. Extra viktigt att inte förvanska är det om om huset är ditt hus eller ligger inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Läs under Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.
 • Upprätta de ritningar och handlingar som behövs. Se nedan.

Du behöver göra en anmälan om du installerar eller väsentligt ändrar vatten och avlopp. För villor och fritidshus är det sällan det är så omfattande att det behövs anmälan.

Att kolla innan du bygger

 • Hur ska vatten- och avloppsledningar dras för att minimera risken för vattenskador?
 • Hur undviker du dolda dragningar, om dolda dragningar krävs hur upptäcker du i så fall läckage?
 • Hur säkerställs att kallvatten inte värms upp till mer än 24° C på max 8 timmar? tänk på varmvattenledningar och golvvärme.
 • Kommer installationen eller ändringen medföra bullerproblem med installationsbuller?
 • Ska du ansluta till kommunalt avlopp? Kontakta tekniska kontoret.
 • Förnya eller skaffa eget avlopp eller ny toalett (ej wc) krävs tillstånd från Miljö. läs här (enskilda avlopp)
 • Skaffa egen brunn, läs här (egen brunn)
 • Hur kan du vara varsam om husets ursprungliga utseende? All ändringar ska göras varsamt. Extra viktigt att inte förvanska är det om om huset är ditt hus eller ligger inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Läs under Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.
 • Upprätta de ritningar och handlingar som behövs. Se nedan.

Tillgänglighet

Ett bostadshus ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga även efter ombyggnation. Fritidshus för tillfällig vistelse behöver inte vara det, även om det kan vara praktiskt att tänka så även då.

Din ansökan

De handlingar som behövs vid ansökan är:

 • Ansökningsblankett, se relaterade dokument eller att fyll i via e-tjänsten
 • Situationsplan
 • Planritning
 • ev. brandskyddsbeskrivning
 • ev. konstruktionsritning
 • ev. ventilationsritning
 • ev. vvs-ritning
 • ev. teknisk beskrivning för hiss
 • Kontrollplan och/eller anmälan om kontrollansvarig, om det är en väsentlig ändring.

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda. Under Exempel Ritningar, kontrollplan och handlingar hittar du exempel på hur ritningar och kontrollplan ska utformas och vad de ska innehålla.

En handläggare kan om det behövs begära in fler ritningar eller anmälan om kontrollansvarig.

Dags att ansöka

Skicka gärna in din ansökan digitalt via vår e-tjänst. Det går även att mejla eller att skicka via post till vårt kontor.

När din ansökan kommit in till oss kommer en handläggare att granska det du skickat in. Om ansökan inte är komplett får du ett föreläggande om komplettering. Det betyder att du måste komplettera handlingarna inom en viss tid. När alla handlingar och ritningar finns har vi 10 veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov och 4 veckor om anmälan. Läs mer på Bygglov från start till mål.

Avgift

När du ansöker tar vi ut en fast avgift för bygglov och anmälan. Kolla vad det kostar på Så mycket kostar bygglov, anmälan och dispens.

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se