• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Kramfors kommun har tagit fram en plan med flera områden som är bra för att
utveckla boende och näringsliv. Inom dessa områden kan landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS, utgöra skäl till att upphäva eller ge dispens från strandskyddet.

LIS-planens syfte

Syftet är att peka ut områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Planen ska ge ett långsiktigt och hållbart strandskydd, som tar hänsyn till lokal och regional utveckling, utan att äventyra djur-, växt-, natur- och friluftsvärden. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen är ett tematiskt tillägg till översiktsplan 2013

Vad är en översiktsplan och tematiskt tillägg?

En översiktsplan kan ses som kommunens politiska viljeyttring för framtiden och är vägledande för beslut gällande användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen ska utgöra ett stöd och underlätta för kommunen och andra myndigheter vid beslut i enskilda ärenden som gäller planering, byggande och resurshållning. En ändring av översiktsplanen kan göras genom ett tillägg för att tillgodose ett allmänt intresse, i detta fall områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Samråd

Samråd har pågått fr.o.m. den 4 december t.o.m. den 28 januari 2018.  Under samrådstiden har 16 st yttranden inkommit. Ett informationsmöte har hållits den 10 januari 2018 på Hotell Höga Kusten i syfte att informera om arbetet med det tematiska tillägget och besvara allmänhetens synpunkter.

Vad händer efter samrådet?

Efter samrådet har planförslaget justerats och kompletterats. Det slutliga planförslaget kommer att ställas ut under hösten på Kom in – kundtjänst, kommunens hemsida och på biblioteken i Kramfors, Nordingrå och Ullånger. Utställningen kommer även att annonseras i Tidningen Ångermanland.

När planförslaget ställs ut kan man även ta del av samrådsredogörelsen med kommunens ställningstagande till inkomna synpunkter från samrådet. Under utställningstiden är det möjligt att skicka skriftliga synpunkter på planförslaget till kommunen.

Efter utställningen ska kommunen sammanställa inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtande. Därefter kan planen antas av kommunfullmäktige.

Uppdaterad: 2018-08-20 Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in, kundtjänst
Tel: 0612 - 800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Tel: 0612 - 803 66
lisa.johansson@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.