• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Kramfors kommun har tagit fram en plan med flera områden som är bra för att
utveckla boende och näringsliv. Inom dessa områden kan landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS, utgöra skäl till att upphäva eller ge dispens från strandskyddet.

LIS-planens syfte

Syftet är att peka ut områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Planen ska ge ett långsiktigt och hållbart strandskydd, som tar hänsyn till lokal och regional utveckling, utan att äventyra djur-, växt-, natur- och friluftsvärden. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen är ett tematiskt tillägg till översiktsplan 2013

Vad är en översiktsplan och tematiskt tillägg?

En översiktsplan kan ses som kommunens politiska viljeyttring för framtiden och är vägledande för beslut gällande användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen ska utgöra ett stöd och underlätta för kommunen och andra myndigheter vid beslut i enskilda ärenden som gäller planering, byggande och resurshållning. En ändring av översiktsplanen kan göras genom ett tillägg för att tillgodose ett allmänt intresse, i detta fall områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Samråd

Samråd skedde under perioden 4 december 2017 - 28 januari 2018. Under samrådstiden inkom 16 st yttranden. Ett informationsmöte hölls den 10 januari 2018 på Hotell Höga Kusten i syfte att informera om arbetet med det tematiska tillägget och besvara allmänhetens synpunkter.

Utställning

Efter samrådet har planförslaget justerats och kompletterats. Planförslaget ställs ut under perioden 15 februari – 19 april 2019. Planförslaget finns tillgängligt i kundtjänsten Kom in och biblioteken i Kramfors stad, Ullånger och Nordingrå. Du kan även ta del av samrådsredogörelsen med kommunens ställningstagande till inkomna synpunkter från samrådet. Handlingarna finns under Relaterade länkar på denna sida.

Synpunkter på planförslaget tas emot skriftligen till Kramfors kommun under den angivna utställningsperioden. Skicka dina synpunkter på planförslaget till:

Kramfors kommun, 872 80 Kramfors
eller med e-post till kommun@kramfors.se

Märk gärna ärendet med ”Synpunkt utställning tematiskt tillägg översiktsplan - LIS”.

Vad händer efter utställningen?

Efter utställningen genomgår planförslaget slutliga justeringar, och inkomna synpunkter sammanställs i ett särskilt utlåtande. Därefter kan planen antas av kommunfullmäktige.

Uppdaterad: 2019-02-20 Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in, kundtjänst
Tel: 0612 - 800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Martin Söderström
Tel: 0612 - 800 52
martin.soderstrom@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.