Schaktmassor och utfyllnader

Anmälningsplikt

Jord- och schaktmassor, sten och grus räknas som avfall om det ”blir över” vid ett vägbygge, dikning, ledningsgrävning eller liknande. Om du vill använda sådana massor måste du i de flesta fall anmäla detta till miljö och bygg.

Att använda avfall för att bygga nytt handlar om att effektivt nyttja våra naturresurser, att ersätta nytt material som annars skulle ha använts. Det innebär att överskotts- och restmaterial, som räknas som avfall, i större utsträckning ska återanvändas vid nya anläggningsarbeten.

Massorna får inte innehålla material som trä, plast, gummi eller liknande. Du får inte heller använda massor för att täcka över eller dölja annat avfall.

Anmälan eller tillstånd

Anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken kan behövas. Det som avgör är risken för förorening av mark och vatten. Detta bedöms utifrån massornas egenskaper och platsens lämplighet. Det är både massornas föroreningsinnehåll samt risk för grumling av vattendrag med mera som ska bedömas. Anmälan ska göras när föroreningsrisken är mindre. En anmälan lämnas till miljö och bygg, anmälningsblankett finns under Relaterade dokument på denna sida. Anmälan ska lämnas in i god tid (minst sex veckor innan arbetet planeras starta).

Tillstånd ska sökas hos länsstyrelsen om risken för förorening är stor eller om naturmiljön kommer att ändras väsentligt.

När anmälan inte behövs

Massor som ska användas inom det verksamhetsområde där de uppkommit betraktas inte som avfall. Ingen anmälan behövs då, förutsatt att det finns ett syfte, inte mer massor än vad som behövs används och att materialet är tekniskt jämförbart med traditionella material.

Det behövs inte heller anmälan för tillfällig uppläggning på platsen. Exempelvis massor från grävning av fjärrvärmeschakt som läggs upp för att användas till återfyllning. Markägarens tillstånd för uppläggning behövs däremot.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se