Idéburet offentligt partnerskap (IOP) inom äldreomsorg

För en idéburen aktör vars verksamhet syftar till att skapa mervärde för äldre, är det möjligt att ingå ett IOP-avtal. Kramfors kommun vill uppmuntra till goda insatser för att främja social samvaro och aktiviteter som bidrar till ökad livskvalitet.

Idéburet offentligt partnerskap är en modell som bygger på en samverkan mellan offentlig verksamhet och idéburen sektor. Ett IOP-avtal syftar till att uppnå ett visst samhälleligt mål och sker på initiativ av den idéburna organisationen. Det finns en möjlighet att ingå ett IOP-avtal när varken offentlig upphandling eller de traditionella föreningsbidragen fyller sitt syfte.

Vem kan ingå i ett IOP-avtal med Kramfors kommun?

Pensionärsföreningar inom Kramfors kommun har efterfrågat möjligheten
om att få ingå IOP-avtal med Välfärdsförvaltningen.

Seniorrådet, som representeras av kommunens olika pensionärsföreningar, kommer att vara drivande i arbetet med IOP-avtalen. Dialogen kring vilken
verksamhet som ska bedrivas i ett eventuellt IOP kommer att föras i det
forumet. Det är även där förslag till IOP-avtal tas fram, där uppföljningen
om hur det går sker och där dokumentationen förs.

Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap

Till grund för arbetet med IOP och de avtal som ska tecknas har en riktlinje arbetats fram. Partnerskap ingås genom en överenskommelse om vilken verksamhet som ska bedrivas, de mål som ska uppnås och inom vilka ramar samverkan ska ske. Kommunen lämnar ett ekonomiskt stöd samtidigt som organisationen, som måste vara registrerad i kommunens föreningsregister, går in med egna medel, till exempel pengar, volontärer eller lokal.

Följande kriterier gäller

  • Verksamheten sker på initiativ av den ideella organisationen
  • Partnerskapet IOP bygger på ett gemensamt samverkansbehov och bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället
  • Verksamheten kan inte ses som en del av de övriga förenings- eller verksamhetsbidrag som kommunen kan erbjuda
  • Det finns inte en marknad eller en konkurrenssituation att vårda. Det finns inte privata företag som bedriver samma verksamhet på samma sätt eller med samma värden. (Lagen om offentlig upphandling)
  • Verksamheten detaljregleras inte från kommunens sida.
  • Partnerskapet IOP är inte ett köp av tjänst eller verksamhet, utan en insats eller verksamhet med ambitionen att utvecklas och fungera över

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00 (växel)

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se