Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall ska precis som alla andra avfallsslag hanteras utefter Avfallstrappans olika steg. Många typer av byggavfall kan vi inte återvinna till nya material eller använda för energiutvinning, därför är de extra viktiga ur miljösynpunkt att få en så lång livslängd som möjligt. Ett bra alternativ är därmed att försöka tillgängliggöra produkterna på en begagnatmarknad för återanvändning. Läs mer om Återbruk i menyn för Relaterade länkar på denna sida.

Om det inte är möjligt att återbruka materialet ska dessa lämnas till Högbergets återvinningscentral för vidare hantering. Du som kommer som företagare debiteras mottagningsavgift. Läs mer om denna i menyn för Relaterade länkar på denna sida.

Bygg- och rivningsavfall får inte lämnas till Grovsopsinsamlingen och det får inte heller eldas upp eller grävas ned, utan ska lämnas till mottagare som har tillstånd att ta emot avfallet. Högberget är en sådan anläggning.

Sedan den 1 augusti 2020 gäller att den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut minst sex fraktioner. Läs mer om kraven för utsortering i menyn.

Krav på utsortering

Sedan den 1 augusti 2020 gäller att den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut minst sex fraktioner:

  • trä
  • mineral (betong, klinker, keramik, sten)
  • metall
  • glas
  • plast
  • gips

Även brännbart avfall och olika slag av farligt avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall.

Sorteringskraven gäller både för yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner. Även den som samlar in det utsorterade avfallet ska hantera de olika avfallsslagen separat.

Syftet med utsorteringskraven är att öka återanvändningen och återvinningen av material.

Undantag

Om avfallsslagen är sammanfogade eller inbyggda på ett sätt som gör att det är tekniskt omöjligt att separera och sortera dem på plats, är de undantagna från kraven på utsortering.

Samma sak gäller också om avfallsslaget är så förorenat att det till exempel skulle riskera att även förorena resten av det sorterade avfallet.

Bedömningen om ett undantag från sorteringskraven är tillämpligt görs i det enskilda fallet. Kontakta miljö och bygg för att stämma av om undantaget gäller ditt avfall.

Dispens

Kommunstyrelsen kan ge dispens från kravet på utsortering i enskilda fall. Dispens kan bara ges när separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Blankett för dispensansökan finns under rubriken Relaterade dokument på denna sida.

Läs mer

En samlad vägledning om utsortering av bygg- och rivningsavfall finns på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Sortering på Högberget

Trä

Rent trä och målat trä separeras och lämnas var för sig. Större mängder (mer än vad som får plats på en släpvagn) debiteras mottagningsavgift.

Impregnerat trä är farligt avfall och ska lämnas för sig, privatpersoner får lämna kostnadsfritt.

Värmeutrustning

Värmepanna och varmvattenberedare (elektrisk utrustning och termometrar ska vara borttagna), rör, radiatorer, expansionskärl, cirkulationspump och kranar lämnas som metallskrot.

Toalett, tvättställ, badkar

På toalett, tvättställ, bidé och badkar ska kranar, rör och slangar ska vara borttagna.

Tegel, betong, sten, markplattor

Vid större mängder debiteras mottagningsavgift.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Tekniska avdelningen
Ringvägen 34, vån 4, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Annamaria Berglund
annamaria.berglund@kramfors.se
Tel: 0612-800 00